Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD219
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz o zmianie innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obecny system informacji gospodarczych oparty o konkurujące ze sobą komercyjne biura informacji gospodarczej
nie zapewnia przedsiębiorcom wystarczająco taniego i powszechnego dostępu do danych niezbędnych do oceny wiarygodności płatniczej kontrahenta. Dane o sytuacji finansowej przedsiębiorców i konsumentów są rozproszone
w wielu bazach danych.
Funkcjonujące biura informacji gospodarczej nie w pełni wykorzystują możliwości ustawowe, przez 10 lat obowiązywania regulacji nie powstał jednolity i tani dla obywateli system.
Obecny system wymaga uzupełnienia o silniejsze instrumenty chroniące słuszne interesy dłużnika, które zapewnią także należyty poziom ochrony. Niektóre obowiązujące rozwiązania prawne budzą także wątpliwości konstytucyjne.
Założenia projektu zostały przyjęte przez Radę Ministrów na posiedzeniu 24 lutego 2015 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem projektu jest poprawa efektywności systemu informacji o wiarygodności płatniczej w obrocie gospodarczym,
w szczególności poprzez:
1. Zobowiązanie biur informacji gospodarczej do wzajemnego przekazywania posiadanych informacji gospodarczych
i  wprowadzenie jednego wniosku o udostępnienie informacji gospodarczych z wszystkich biur tzw. wniosek jednolity,
2. Zwiększenie ochrony konsumentów poprzez ograniczenie możliwości udostępniania informacji o zobowiązaniach przedawnionych,
3. Zwiększenie ochrony słusznych interesów dłużnika poprzez wprowadzenie możliwości złożenia sprzeciwu wobec wpisu,
4. Udostępnianie w biurach informacji gospodarczej informacji o bezskutecznych egzekucjach.
5. Stworzenie w ustawie katalogu typowych klauzul (sytuacji prawnych), których wystąpienie obligowałoby biuro
lub wierzyciela do określonych zachowań,
6. Wzmocnienie nadzoru nad działalnością biur.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Haładyj Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry