Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD218
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z przepisami ustawy 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Minister Spraw Wewnętrznych jest administratorem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, a także będzie administratorem centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych.
Dane w istniejących obecnie ewidencjach, pomimo ogromnej wartości dla obywateli i przedsiębiorców, są w niewielkim stopniu wykorzystywane. Przyczyną tego jest stosunkowo niska jakość oraz brak istotnych danych dotyczących pojazdów i kierowców. Celem nowelizacji ustawy jest stworzenie ram prawnych dla szerszego udostępnienia danych z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców. Przyczyni się to do powstania szeregu e-usług dla obywateli oraz podmiotów komercyjnych oraz w konsekwencji do zwiększenia poziomu informatyzacji administracji publicznej.
Przyczyny podjęcia prac nad modernizacją zostały zdiagnozowane w koncepcji „Projekty informatyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w obszarze rejestrów państwowych i teleinformatyki. Nowe Podejście.”, przyjętej w dniu 29 maja 2013 r. przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.
Rekomendowane zmiany prawne pozwolą w szczególności na rozwiązanie następujących problemów występujących przy funkcjonowaniu centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, i pozwolą uniknąć niektórych z tych problemów przy funkcjonowaniu nowej ewidencji, tj. centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych:
1. ograniczony zakres danych (brak m.in. istotnych danych o badaniach technicznych oraz zdarzeniach ubezpieczeniowych);
2. brak możliwości szybkiego zwiększenia zakresu danych przez szczegółowe określenie danych gromadzonych na poziomie ustawy;
3. niska jakość danych i brak możliwości egzekwowania poprawności danych od organów przekazujących dane;
4. ograniczony dostęp do danych;
5. długotrwały proces przekazywania oraz udostępniania danych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Nowelizacja przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niezbędnych innych ustaw umożliwi stworzenie ram prawnych dla usług tworzonych w ramach projektu informatycznego CEPiK 2.0. Prace projektowe oraz legislacyjne umożliwią:
1. zwiększenie zakresu informacyjnego ewidencji o dane dotyczące wyników badań technicznych pojazdów i zdarzeń ubezpieczeniowych oraz możliwość zwiększenia danych w CEP w przyszłości, dzięki rozwiązaniu delegującym szczegółowe dane o pojeździe na poziom rozporządzenia;
2. wyższą jakość danych w ewidencjach, dzięki wprowadzeniu obowiązku przekazywania danych w drodze teletransmisji oraz możliwości wyjaśniania niezgodności danych;
3. większą dostępność do zgromadzonych danych, co pozwoli m.in. na uruchomienie szeregu e-usług dla obywateli i przedsiębiorców;
4. podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa obrotu pojazdami na rynku wtórnym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Szubiela Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 czerwca 2015 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 10.06.2015
do góry