Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID234
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przedłożenie przedmiotowego projektu uchwały spowodowane jest koniecznoscią poprawy standardów jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez budowę nowoczesnego budynku szpitala Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN) zintegrowanego z aktualnie ukończonym budynkiem Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI).
Proponowany do wprowadzenia program wieloletni wpisuje się w: Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, Strategię "Sprawne Państwo 2020", Strategię Rozwoju Kraju 2020, Kontrakty Terytorialne 2014-2020.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem programu jest poprawa standardów jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno­naukowych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez budowę nowoczesnego budynku szpitala Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN) zintegrowanego z aktualnie ukończonym budynkiem Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI).
Nadrzędnym celem realizacji inwestycji jest stworzenie szpitala nowoczesnego, przyjaznego pacjentom, spełniającego wszystkie wymogi rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
Głównym z założeń dalszej efektywnej działalności UCK jest znacząca poprawa jego infrastruktury technicznej. Celem tych działań powinna być również centralizacja majątku, która w porównaniu z obecnym stanem, w którym szpital funkcjonuje na bazie kilkudziesięciu budynków, dałaby znaczące ułatwienia w prowadzeniu działalności leczniczej. Działania takie spowodowałyby również większą efektywność kosztową.
Wizja szpitala w powyższym zakresie obejmuje centralizację działalności w trzech kompleksach budynków. Pierwsza grupa obiektów to centrum leczenia pediatrycznego, które skupi w swym obrębie wszystkie kliniki dziecięce. Nowo wybudowany budynek CMl to struktura w skład, której wchodzą kliniki zabiegowe. Do pełnej realizacji wizji UCK w zakresie infrastrukturalnym brakuje budynku, w którym funkcjonowałyby kliniki niezabiegowe oraz ściśle z nimi współpracujące kliniki zabiegowe, które aktualnie są zlokalizowane poza Centrum Medycyny lnwazyjnej (Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej oraz kliniki położniczo-ginekologiczne).
Zmiana formy organizacji Szpitala z zabudowy pawilonowej na trzy centra lecznicze to przede wszystkim znacząca poprawa logistyki, możliwość lepszego dostępu do zasobów, co da skrócenie czasu hospitalizacji oraz możliwość redukcji kosztów obecnie w wielu przypadkach ponoszonych wyłącznie z przyczyn powielenia niektórych funkcji w wielu budynkach.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Łukasik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry