Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD550
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Pobór podatku od sprzedaży detalicznej, unormowanego w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2018 r. poz.1325 i 2402), jest zawieszony do końca 2019 r. Potencjalni podatnicy tego podatku nie są zobowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do jego wpłacania.
Przedkładany projekt został przygotowany w związku z wyrokiem Sądu Unii Europejskiej (SUE) z dnia 16 maja 2019 r., którym zostało zakończone postępowanie w połączonych sprawach sygn. T-836/16 i T-624/17 dotyczących złożonych przez Polskę skarg na decyzje Komisji Europejskiej (KE) w sprawie uznania podatku od sprzedaży detalicznej za niezgodny z regułami pomocy publicznej. SUE  orzekł, że podatek od sprzedaży detalicznej nie stanowi pomocy państwa i stwierdził nieważność zarówno wstępnej, jak i ostatecznej decyzji KE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej.
Wyrok SUE oznacza, że podatek od sprzedaży detalicznej może być pobierany, brak jest zatem konieczności dalszego zawieszenia obowiązywania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Projektowane przepisy uzasadnione są koniecznością zabezpieczenia dochodów budżetu państwa.
Jednocześnie z uwagi na możliwość skorzystania przez KE z prawa do złożenia odwołania od wyroku SUE
i przebieg postępowania w drugiej instancji, zasadne jest przedłużenie terminu wpłat podatku od sprzedaży detalicznej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie przewiduje się zmianę art. 11a ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, na podstawie którego, w terminie do 31 grudnia 2019 r. stosowane jest zawieszenie pobierania tego podatku. W konsekwencji projektowana ustawa przywraca stosowanie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 września 2019 r.
Projekt przewiduje rozwiązanie szczególne na wypadek wniesienia odwołania od wyroku SUE z dnia 16 maja 2019 r. w sprawach połączonych T-836/16 i T-624/17. W takim przypadku termin wpłaty podatku od sprzedaży detalicznej za okres od dnia wejścia w życie projektowanych przepisów zostanie przedłużony.
Wskutek proponowanych przepisów, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, podatnicy tego podatku będą obowiązani od dnia 1 września 2019 r. składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, deklaracje podatkowe o wysokości podatku (PSD-1) - do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego będzie dotyczył podatek. Podatnicy nie będą jednak zobowiązani do wpłacania podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego za miesięczne okresy rozliczeniowe, w przypadku których przedłużone zostaną terminy płatności. Podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty podatku w terminie zaproponowanym w projekcie. Natomiast w razie, gdyby odwołanie od wyroku SUE nie zostało wniesione, przedłużenie terminu zapłaty podatku nie będzie stosowane.
Projekt zawiera również zmiany dostosowujące do zmian w ustawie o podatku od towarów i usług wprowadzonych ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675), która weszła w życie z dniem 1 maja 2019 r.
Termin wejścia w życie projektowanej ustawy określono na 1 września 2019 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Kościński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 11.07.2019
Rejestr zmian