Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD550
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Pobór podatku od sprzedaży detalicznej, unormowanego w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1433), jest zawieszony do końca 2019 r. Potencjalni podatnicy tego podatku nie są zobowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do jego wpłacania.
W dniu 16 maja 2019 r. Sąd Unii Europejskiej (SUE) w połączonych sprawach sygn. T-836/16 i T-624/17 stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej (KE) dotyczących podatku od sprzedaży detalicznej, tj.: decyzji z dnia 19 września 2016 r. (C(2016) 5596 final) o wszczęciu postępowania w sprawie pomocy państwa SA.44351(2016/EO) (Polska - Podatek od sprzedaży detalicznej w Polsce) oraz nakazującej zawieszenie stosowania podatku na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia Rady (EU) 2015/1589, a także decyzji z dnia 30 czerwca 2017 r. (UE) 2018/160), w której KE ostatecznie uznała, że przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej są niezgodne z regułami pomocy publicznej. SUE całkowicie podzielił stanowisko Polski i orzekł, że podatek od sprzedaży detalicznej nie stanowi pomocy państwa. Sąd stwierdził nieważność zarówno wstępnej, jak i ostatecznej decyzji KE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej.
Projekt przyjęty przez KSRM przewidywał przywrócenie od 1 września 2019 r. stosowania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, z jednoczesnym przedłużeniem terminu wpłaty podatku - w przypadku wniesienia odwołania od wyroku SUE.
Wobec faktu, że Komisja Europejska skorzystała z przysługujących jej uprawnień i w dniu 24 lipca 2019 r. wniosła do Trybunału Sprawiedliwości UE odwołanie od wyroku, projekt uległ zmianie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy przewiduje, że przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej będą miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych dopiero od dnia 1 lipca 2020 r. W efekcie nastąpi przedłużenie do dnia 30 czerwca 2020 r. zawieszenia stosowania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.
Skutkiem zmiany będzie kontynuacja zawieszenia działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, a potencjalni podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie będą zobowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej - do końca czerwca 2020 r. 
Proponuje się wejście w życie projektowanej ustawy z dniem 1 stycznia 2020 r., tj. od dnia  następującego po dniu, w którym skończy się termin, na jaki aktualnie zawieszono stosowanie przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMFIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Kościński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMFIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 listopada 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 26.11.2019
do góry