Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD217
Tytuł

Projekt ustawy o rewitalizacji

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt został opracowany na postawie założeń przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 24 marca 2015 r. Projekt ma na celu stworzenie ram prawnych dla skutecznego prowadzenia kompleksowych procesów rewitalizacji, która pozwala na odwrócenie postępującej degradacji terenów miejskich, przejawiającej się erozją stosunków społecznych, pogłębieniem zapaści gospodarczej oraz pogorszeniem stanu technicznego zabudowy. Badania wskazują, że aż 20% obszarów miejskich, zamieszkanych przez ok. 2,4 miliona mieszkańców (dane szacunkowe Instytutu Rozwoju Miast), wymaga skoordynowanych działań w celu przeciwdziałania temu zjawisku. Bogate doświadczenia państw Europy Zachodniej wskazują, że prowadzenie zintegrowanych działań rewitalizacyjnych pozwala na osiągnięcie pozytywnych skutków w sferze społecznej, ekonomicznej, a także w zakresie jakości tkanki miejskiej. Rewitalizacja w rozumieniu ustawy, będzie wyprowadzaniem ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Uznanie programowania, koordynacji i tworzenia warunków do realizacji procesu rewitalizacji przez jej interesariuszy za dobrowolne zadanie własne gminy.
2. Uregulowanie statusu prawnego gminnego programu rewitalizacji i trybu jego opracowywania.
3. Zapewnienie partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji, w tym poprzez Komitet Rewitalizacji.
4. Ustanowienie specjalnych rozwiązań prawnych obowiązujących w ustanawianej przez gminę Specjalnej Strefie Rewitalizacji.
5. Stworzenie nowego, elastycznego narzędzia planistycznego dla prowadzenia rewitalizacji.
6. Poszerzenie katalogu celów publicznych.
7. Zmiany w innych ustawach, ułatwiające przygotowanie i realizację inwestycji w Specjalnych Strefach Rewitalizacji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Orłowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 czerwca 2015 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 01.07.2015
do góry