Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC174
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy zapewnia transpozycję do polskiego porządku prawnego części przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012 r., s. 32). Termin transpozycji dyrektywy 2012/34/UE upływa w dniu 16 czerwca 2015 r.
Przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym wynika także z konieczności transpozycji do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Komisji 2014/106/UE z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniającej załączniki V i VI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 355 z 12.12.2014, str. 42). Termin transpozycji dyrektywy 2014/106/UE upływa w dniu 1 stycznia 2016 r.
Ponadto w ramach projektu wprowadzone zostaną zmiany ukierunkowane na doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z późn. zm.) w celu wyeliminowania uchybień stwierdzonych przez Komisję Europejską w toku postępowania o naruszenie prawa Unii Europejskiej, związanych z transpozycją dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L 164 z 30.04.2004, str. 44, z późn. zm.). Postępowanie o naruszenie znajduje się obecnie na etapie uzasadnionej opinii.
W projekcie znajdą się także przepisy zapewniające uwzględnienie uwag KE zgłoszonych za pośrednictwem systemu EU-Pilot w związku z wdrożeniem dyrektywy 2008/57/WE.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zakres przedmiotowy projektowanej ustawy obejmuje:
- zasady mające zastosowanie do zarządzania infrastrukturą kolejową oraz wykonywania przewozów kolejowych;
- kryteria mające zastosowanie do wydawania, odnawiania lub zmiany licencji na wykonywanie przewozów kolejowych;
- warunki ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej i dokonywania alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej;
- określenie zasad udostępniania obiektów infrastruktury usługowej i warunków funkcjonowania nowej kategorii podmiotów na rynku kolejowym – operatorów obiektów infrastruktury usługowej;
- zmianę przepisów regulujących pozycję ustrojową Prezesa UTK – wzmocnienie niezależności tego organu i kompetencji regulacyjnych w obszarze rynku kolejowego.
Do najważniejszych zmian przewidywanych do zawarcia w projekcie należeć będą:
- modyfikacja mechanizmu przeprowadzania weryfikacji WE dla podsystemów;
- nałożenie na przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury oraz inne podmioty rynku kolejowego zaangażowane w proces zarządzania bezpieczeństwem, obowiązku udzielania pomocy technicznej Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) podczas wykonywania jego zadań;
- przyznanie krajowemu organowi dochodzeniowemu (ang. National Investigation Body), którym w Polsce jest Państwowa Komisji Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK), wyłącznej kompetencji do prowadzenia postępowań w sprawie poważnych wypadków;
- przekazanie zadań z zakresu nadzoru nad postępowaniami po zdarzeniach kolejowych prowadzonymi przez komisje kolejowe do Prezesa UTK (obecnie działania te wykonuje PKBWK);
- zmiany procedur postępowania z zaleceniami po zdarzeniach kolejowych zawartymi w raporcie rocznym PKBWK, poprzez nałożenie obowiązku kierowania tych zaleceń do Prezesa UTK lub innych właściwych organów władzy publicznej, przy jednoczesnym wyposażeniu Prezesa UTK w zadania i kompetencje umożliwiające mu kierowanie do podmiotów rynku zaleceń i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa ruchu kolejowego, które uzna on za istotne, m.in. po analizie zaleceń przekazanych mu przez PKBWK;
wprowadzenia przepisów gwarantujących uznawanie certyfikatów bezpieczeństwa w części A wydanych w innych państwach członkowskich UE;
- doprecyzowanie zasad warunkujących możliwość posługiwania się przez podmiot tzw. domniemaną zgodą na eksploatację pojazdu kolejowego;
- doprecyzowanie dokumentów wymaganych dla uzyskania dodatkowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Żałobka Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry