Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD213
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność nowelizacji ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204, z późn. zm.) wynika z praktycznej dysfunkcjonalności istniejących rozwiązań dotyczących opłat abonamentowych. Pomimo istniejącego obowiązku uiszczania opłat abonamentowych od posiadanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, jedynie niewielka część zobowiązanych (ok. 13% gospodarstw domowych i ok. 12% przedsiębiorców) uiszcza te opłaty. W efekcie działalność misyjna radiofonii publicznej finansowana jest w około 60-80% z abonamentu, zaś koszty misji TVP (w latach 2014-2015) – jedynie w ok. 30%. Nakłady na media publiczne w Polsce są na najniższym poziomie w całej Unii Europejskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W zakresie nowelizacji ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych proponuje się poprawienie poboru opłat abonamentowych przez włączenie do procesów ułatwiania rejestracji odbiorników oraz identyfikacji podmiotów obowiązanych do wnoszenia opłat abonamentowych dostawców usług telewizji płatnej. Dostawcom tych usług powierzony będzie – jako zlecone zadanie publiczne – obowiązek odebrania od klienta zgłoszenia rejestracyjnego odbiornika albo oświadczenia o jego zarejestrowaniu, oraz przekazania tego zgłoszenia albo oświadczenia operatorowi wyznaczonemu pobierającemu opłaty abonamentowe, czyli Poczcie Polskiej. Poczta Polska miałaby przy tym prawo do żądania informacji od dostawców usług telewizji płatnej co do klientów korzystających z tych usług. Dane osobowe zobowiązanych do uiszczania opłat byłyby odpowiednio zabezpieczone zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych.
Wszystkie obowiązki nakładane na dostawców telewizji płatnej przewidziane w projektowanej nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych, jako generujące po stronie tych podmiotów koszty, będą odpłatne. Wysokość wynagrodzenia określi KRRiT w drodze rozporządzenia.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiDN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Lewandowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiDN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 maja 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.06.2017
do góry