Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID233
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Realizacja rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. wymaga przyjęcia przez Radę Ministrów:
Uchwały Nr ……/2015 Rady  Ministrów z dnia ….. 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.  – „Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ……. 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
W zakresie dofinansowania do podręczników szkolnych Ministerstwo Edukacji Narodowej już od 13 lat realizuje Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Podstawą realizacji programu w 2014 r. była Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” wraz programem oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1024).
W 2014 r., Ministerstwo Edukacji Narodowej z planowanych do wykorzystania środków w wysokości 156 152 071 zł, ze środków  rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 „Środki na zadania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz 6.000 tys. zł na zadania związane z bezpieczną i przyjazną szkołą uruchomiło w dwóch transzach środki w łącznej wysokości 111 087 633,00 zł, w tym 110 702 523,00 zł – jako środki stanowiące dotację celową dla jednostek samorządu terytorialnego oraz 251 565,00 zł jako zwiększenie planu finansowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 133 545,00 zł dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W 2014 r., zgodnie z otrzymanymi danymi, z programu skorzystało 254 327 uczniów bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 210 834 z kryterium dochodowego oraz 43 493 uczniów poza kryterium dochodowym.  Dodatkowo  89 068 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia  specjalnego wzięło udział w programie.
Należy podkreślić, że program „Wyprawka szkolna” realizuje jedno z priorytetowych zadań Państwa, jakim jest likwidacja ubóstwa i społecznego wykluczenia. Program polegający na dofinansowaniu zakupu podręczników dla uczniów jest elementem systemu działań mających na celu zmniejszenie różnic edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży występujących ze względu na czynnik ekonomiczny. Jest on również odpowiedzią na postanowienia Konwencji o Prawach Dziecka (art. 2 i 27).
Finansowe obciążenia rodzin związane z edukacją dzieci potwierdzają  m.in. badania CBOS z 2014 r., w których stwierdza się, że:
„Na początku roku szkolnego 2014/2015 rodzice, którzy mają dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej lub zawodowej, wydali na zaspokojenie ich potrzeb związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego (podręczniki, przybory szkolne, mundurki, obowiązkowe opłaty – np. za ubezpieczenie, czesne, internat, stancję) średnio 1 257 złotych, co stanowi 105% kwoty zeszłorocznej. Przeciętne wydatki w przeliczeniu na jedno dziecko wyniosły 828 złotych, co stanowi 102% kwoty z roku ubiegłego. Największą pozycję w budżecie rodziców przeznaczonym na szkolną wyprawkę stanowi zakup podręczników szkolnych, na które wydali przeciętnie 360 złotych w przeliczeniu na jedno dziecko (spadek o 6% w stosunku do roku ubiegłego).”

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Uchwała wprowadzi w życie Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”, który umożliwi realizację dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów.
Celem programu będzie wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników (w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych).
Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania obejmie się uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w: klasie III szkoły podstawowej, klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie IV technikum.
Uczniowie klas I i II szkoły podstawowej, uczestniczący do tej pory w programie, otrzymają bezpłatny podręcznik, finansowany z budżetu państwa – poza programem „Wyprawka szkolna”. Dla uczniów klasy I bezpłatny podręcznik jest przekazywany od 2014 r.
Wprowadzenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zawodach wiąże się z koniecznością dopuszczenia do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nowych podręczników dla uczniów w klasie IV technikum.
Szacuje się, że w roku szkolnym 2015/2016 pomoc w ramach programu otrzyma ok. 223 tys. uczniów, w tym ok. 101 tys. uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Na realizację programu zaplanowano  ok. 51 mln zł, ze środków  rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 „Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz 6.000 tys. zł na realizację Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła””.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJoanna Berdzik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 czerwca 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 23.06.2015
do góry