Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC173
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie wynika z konieczności transpozycji do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu  Europejskiego i Rady 2014/60/UE z dnia 15 maja 2014  r. w  sprawie  zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego, zmieniającej rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE Ll59 z 28.5.2014). Zgodnie z art. 19 ust. 1 dyrektywy 2014/60/UE państwa członkowskie zobowiązane są do jej implementacji do dnia 18 grudnia 2015 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt zakłada modyfikację procedury zwrotu narodowych dóbr kultury poprzez dostosowanie obowiązujących przepisów o zwrocie dóbr kultury do przepisów dyrektywy m.in. poprzez wprowadzenie przepisów procesowych usprawniających i ułatwiających postępowanie restytucyjne. Projektowane zmiany będą prowadzić do rezygnacji z ograniczeń związanych m.in. z wiekiem zabytku (obecnie przesłanki te uzależniają możliwość objęcia procedurą zwrotu), wydłużony zostanie także termin, w którym dopuszczalne jest wystąpienie z żądaniem zwrotu dobra kultury. Projekt będzie przewidywał wprowadzenie możliwości stosowania arbitrażu i mediacji oraz norm kolizyjnych regulujących sytuację dobra kultury zwróconego na terytorium RP.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiDN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Żuchowski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiDN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.09.2015
do góry