Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD491
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Proponowane zmiany są związane z realizacją ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” (Dz. U. poz.2176, z późn. zm.) oraz porozumienia zawartego w dniu 19 listopada 2018 r. między Ministrem Sprawiedliwości a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.
Z powyższej ustawy wynika wzrost wynagrodzeń pracowników Służby Więziennej w średniej miesięcznej wysokości 300zł brutto na etat od 1 stycznia 2019 r., natomiast z wyżej wymienionego porozumienia – wzrost wynagrodzeń w średniej miesięcznej wysokości 250 zł brutto na etat od 1 lipca 2019 r.
W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w zakresię tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Służby Więziennej. Obecny poziom stawek zaszeregowania uniemożliwia realizację przedsięwzięć, o których mowa powyżej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Mając na uwadze problem wskazany w pkt 1 proponuje się zmianę stawek wynagrodzenia zasadniczego, co umożliwi realizację w 2019 r. podwyżek wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Służbie Więziennej. Zakłada się, że zmiana stawek wynagrodzenia zasadniczego będzie polegać na podwyższeniu minimalnych stawek o 400 zł, natomiast maksymalnych stawek o 600 zł w poszczególnych kategoriach zaszeregowania.
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 r. uchwalona przez Radę Ministrów w dniu 11 września 2018 r. wynosi 2 250 zł. Obecnie maksymalna kwota zaszeregowania zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w stosunku do minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 88%, natomiast po podwyższeniu stawek będzie wynosiła 115%. Maksymalna kwota wynagrodzenia zasadniczego w najwyższej grupie zaszeregowania wzrośnie o 7,5% w stosunku do obowiązującej stawki.
Projektowana zmiana rozporządzenia wpłynie na podwyższenie poziomu wynagrodzeń pracowników Służby Więziennej, co w konsekwencji stworzy korzystniejsze warunki motywujące do zwiększenia zaangażowania i skuteczności działania.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPatryk Jaki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 3 lipca 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 22.07.2019
do góry