BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r17470119692590,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-pro.html
2020-10-23, 13:30
Numer projektuRD339
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Dostosowanie przepisów w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 do zmian wprowadzonych w stanie prawnym i w metodologii badań w stosunku do podstawowego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem regulacji jest aktualizacja załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2471) po zmianach wprowadzonych w stanie prawnym i w metodologii badań oraz jego dostosowanie do zapotrzebowania na dane statystyczne.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuRada Statystyki
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuHenryk Domański Przewodniczący Rady Statystyki, Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMRada Statystyki
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.01.2019
Rejestr zmian