BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r17312396610169,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-ustanowienia-programu-wieloletniego-pod.html
2020-10-29, 03:57
Numer projektuID240
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  i Samodzielnego Publicznego Szpitala klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Podstawową przyczyną wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie jest zużyta infrastruktura lokalowa oraz wyposażenie techniczne i sprzętowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz podległych jednostek szpitalnych, która ogranicza możliwość rozwoju kadry medycznej na najwyższym poziomie i jednocześnie wpływa na pogorszenie jakości świadczeń medycznych i dydaktycznych oraz spadek dostępności świadczeń dla prognozowanej rosnącej liczby pacjentów, ryzyko niespełnienia wymogów sanitarnych i technicznych oraz współczesnych standardów opieki zdrowotnej. Rosnące koszty częstych napraw i remontów poszczególnych części infrastruktury Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, problemy z dostosowaniem się do zmieniających się technologii leczenia, powodują obniżenie bezpieczeństwa, komfortu i systematyczne pogarszanie się warunków pracy pracowników tej uczelni i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie.
Powyższe skutkuje potrzebą wprowadzenia nowych rozwiązań planowanych w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  i Samodzielnego Publicznego Szpitala klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych”, zwanego dalej „Programem”, jako odpowiedź na umożliwienie rozwoju kadry medycznej na najwyższym poziomie  oraz konieczność rozwijania i doskonalenia  systemu opieki onkologicznej, zwiększenie wzrostu zachorowalności na nowotwory złośliwe, jak również konieczność podniesienia jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie jednostek klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego do obecnie obowiązujących standardów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Realizacja Programu ma na celu poprawę warunków kształcenia, możliwość rozwoju kadr medycznych na najwyższym poziomie, wprowadzenie nowych form leczenia, zapewnienie kompleksowości leczenia, zwiększenie dostępności do usług medycznych oraz  rozwój i doskonalenie opieki zdrowotnej przez:
1) wzrost liczby i poszerzenie zakresu świadczeń onkologicznych w odpowiedzi na wzrost zapotrzebowania wynikający z prognozowanej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej;
2) zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń dla pacjentów onkologicznych, dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz całego kraju;
3) poprawę bezpieczeństwa i komfortu pacjentów i ich rodzin;
4) poprawę bezpieczeństwa, komfortu i warunków pracy pracowników i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie;
5) poprawę efektywności operacyjnej i zoptymalizowanie układu funkcjonalno-przestrzennego w nowej infrastrukturze, usprawnienie diagnostyki i terapii;
6) spełnienie wymogów sanitarnych i technicznych oraz standardów współczesnej opieki szpitalnej i ambulatoryjnej;
7) zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych infrastruktury oraz kosztów związanych z licznymi naprawami i remontami zużytej infrastruktury;
8) realizację planów w zakresie rozwoju i działalności Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Szpitala Klinicznego nr 1 oraz możliwość pełnego wykorzystania potencjału wdrożeniowego dla nowych technologii medycznych, modeli opieki i innowacyjnych terapii.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Gadomski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 18 czerwca 2019 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 18.06.2019
Rejestr zmian