BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1709732402009,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-programu-badan-statystycznych-st.html
2020-08-15, 19:41
Numer projektuRD338
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 jest aktem wykonawczym do art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60). Stosownie do ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, projekt programu badań statystycznych, na podstawie propozycji przygotowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jest ustalany corocznie, na każdy następny rok i przedstawiany Radzie Ministrów przez Radę Statystyki.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 obejmuje badania prowadzone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ministrów, kierowników naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, jak również badania realizowane wspólnie przez służby statystyki publicznej z innymi naczelnymi lub centralnymi organami administracji rządowej. Badania te będą realizowane na podstawie informacji zbieranych na zasadach dobrowolności albo obligatoryjnie w formie sprawozdawczości bieżącej w 2019 r., sprawozdawczości rocznej z danymi za rok 2019, przekazywanej przez podmioty w roku 2020 oraz wskazanych danych za lata poprzednie.
Pozyskiwane w ramach badań wynikowe informacje statystyczne pozwolą na ustalenie podstawowych wielkości i wskaźników, do których ogłaszania, na podstawie odrębnych przepisów, jest obowiązany Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuRada Statystyki
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuHenryk Domański Przewodniczący Rady Statystyki, Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMRada Statystyki
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 września 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 23.10.2018
Rejestr zmian