Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD404
Tytuł

Projekt ustawy o Polskim Instytucie Ekonomicznym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Planowanie i realizacja polityki państwa skierowanej na poprawę jakości życia obywateli w warunkach wy­zwań współczesnej gospodarki światowej wymaga dysponowania odpowiednim zapleczem informacyjnym, analitycznym i badawczym, podejmującym w sposób ciągły i systematyczny zadania z tego zakresu. Wy­zwania te dotyczą w szczególności zdynamizowania wzrostu gospodarczego, znacznego zwiększenia za­trudnienia oraz podniesienia konkurencyjności, innowacyjności i społecznej inkluzywności rozwoju całej gospodarki i poszczególnych regionów kraju. Odpowiedzią polskiego rządu na te wyzwania jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Realizacja celów SOR oraz celów ważnych z punktu widzenia bieżącej polityki regulacyjnej państwa wymaga dysponowania szeregiem narzędzi pomocnych w realizacji poszczególnych zadań. Należą do nich pozyskiwanie (niejednokrotnie w krótkim okresie) rzetelnych, traf­nych i obiektywnych informacji, ich przetwarzanie i analizowanie, umożliwiające decydentom wybór opty­malnych rozwiązań. Multidyscyplinamy charakter pojawiających się problemów, ich liczba i zakres tema­tyczny wymagają utworzenia wyspecjalizowanego podmiotu realizującego w sposób ciągły zadania na rzecz administracji publicznej na profesjonalnym poziomie, gdyż w obecnym zasobie instytutów badaw­czych oraz ośrodków analitycznych będących pod nadzorem Prezesa Rady Ministrów żaden nie zajmuje się ekonomicznymi aspektami rozwoju Polski.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt zakłada likwidację Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowego Instytutu Badawczego. W miejsce likwidowanego ww. Instytutu Badawczego proponuję się utworzenie Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). PIE będzie państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną nadzorowaną przez Prezesa Rady Ministrów. Do zadań PIE będzie należało m.in.:
1. prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych,
2. współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promocja polskiej myśli analitycznej poza granicami RP,
3. współpraca z jednostkami akademickimi i naukowymi w kraju i zagranicą,
4. organizowanie seminariów i konferencji w celu prezentowania wyników badań,
5. upowszechnianie wiedzy o stanie i tendencjach zmian sytuacji gospodarczej oraz rozwoju stosunków gospodarczych.

Organami PIE będą Dyrektor Instytutu oraz Rada Instytutu.
Przychodami PIE będzie coroczna dotacja podmiotowa z budżetu państwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKPRM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKPRM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 13 lipca 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 30.07.2018
Rejestr zmian