Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD135
Tytuł

Projekt ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Stan polskiej przestrzeni ulega systematycznemu pogorszeniu, głównie wskutek niekontrolowanego rozprzestrzeniania się zabudowy, w tym chaotycznej zabudowy obszarów podmiejskich. Planowanie przestrzenne utraciło znaczenie jako najważniejsza polityka publiczna prowadzona przez gminę, czego skutkiem jest brak kontroli państwa nad przestrzenią, jej rozwojem i przekształceniem, a tym samym niemożność realnego wpływu na kierunki rozwoju kraju i niemożność podejmowania efektywnych działań. Chaos przestrzenny rodzi istotne straty dla gospodarki narodowej oraz dla jakości życia mieszkańców. Efektem braku skutecznych mechanizmów planowania przestrzennego jest przenoszenie konfliktów na etap realizacji inwestycji (pozwolenia na budowę). System prawny w tej dziedzinie jest niespójny, rozproszony w wielu ustawach, rozporządzeniach oraz prawodawstwie UE i podlega częstym zmianom, w wyniku czego nie zapewnia inwestorom pewności prawnej i możliwości stabilnego inwestowania w przewidywalną przestrzeń, na czym tracą wszyscy jej użytkownicy. Deficyty zarządzania przestrzenią w obszarze inwestycji publicznych skutkowały uchwalaniem kolejnych specustaw inwestycyjnych, które tworzą obecnie własny podsystem prawa, niepowiązany z planowaniem przestrzennym. Pogłębia to konflikty państwa z obywatelami i prowadzi do nieracjonalnego planowania otoczenia inwestycji, w tym jej powiązania z lokalnymi systemami gospodarczymi, a także znacząco utrudnia wzajemne powiązanie inwestycji publicznych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Kodeks normować będzie sprawy z zakresu kształtowania i realizacji polityki przestrzennej na szczeblu gminy, obszaru funkcjonalnego, regionu oraz kraju. Obejmuje to zarówno uchwalanie jak i wykonywanie aktów planowania przestrzennego, np. w zakresie realizacji dróg publicznych i sieci. W Kodeksie ujęte zostaną regulacje dotyczące nabywania nieruchomości w związku z realizacją celów publicznych oraz elementy postępowań w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko, zastępując w tym zakresie wszystkie tzw. specustawy inwestycyjne. Kodeks w sposób wyczerpujący ureguluje realizację inwestycji budowlanych, w tym uzyskanie zgody inwestycyjnej, zgody na użytkowanie oraz zasady utrzymania obiektów budowlanych i postępowania w sprawie katastrof.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuArtur Soboń Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 26.02.2018
do góry