Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD560
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zmiana ustawy pozwoli na przekazanie środków finansowych ochotniczym strażom pożarnym na działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej inne, aniżeli walka z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi zagrożeniami, polegające m. in. na rozwijaniu i upowszechnianiu kultury, edukacji oraz wychowaniu dzieci i młodzieży, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu czy ochronie środowiska.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana nowelizacja ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, doceniając dotychczasową działalność ochotniczych straży pożarnych w tym zakresie, zakłada nadanie zadaniom z zakresu ochrony przeciwpożarowej innym, aniżeli walka z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi zagrożeniami, charakteru przepisów rangi ustawowej. Przedmiotowe kompetencje zostały wymienione w projektowanym brzmieniu art. 19 ust. 1a ustawy:
1. organizowaniu przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
2. organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
3. upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
4. propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Projektowana ustawa wprowadza również mechanizm finansowania wykonywania ww. zadań. Środki finansowe będą mogły być przekazywane z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz przez jednostki organizacyjne, w szczególności fundacje, stowarzyszenia i instytucje ubezpieczeniowe. Wysokość środków jest określana corocznie przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który dokonuje również  rozdziału środków finansowych na podstawie wniosku złożonego przez ochotniczą straż pożarną za pośrednictwem właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Zieliński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 9 lipca 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 10.07.2019
do góry