Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC133
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2018 r., poz. 362), ma na celu przede wszystkim dostosowanie przepisów ustawy do przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis[1] oraz rozporządzenia  Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu[2].
Wprowadzane zmiany odnoszą się również do sposobu przekazywania sprawozdań Prezesowi UOKiK przez podmioty udzielające pomocy publicznej. Obecnie bowiem wszystkie podmioty udzielające pomocy publicznej w Polsce stosują do tego celu aplikację SHRIMP, co oznacza, że sprawozdania przekazywane są Prezesowi UOKiK bezpośrednio, bez pośrednictwa podmiotów nadzorujących. W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian w powyższym zakresie w nowelizowanej ustawie.
Ponadto projekcie przewidziano uchylenie rozdziału 5 regulującego kwestię prowadzenia postępowania w zakresie pomocy publicznej przed Trybunałem Sprawiedliwości UE przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie ministra właściwego do spraw rolnictwa. Uchylane przepisy przyznają wyłączne kompetencje w zakresie prowadzenia ww. postępowań UOKiK, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. Regulacja ta stanowi wyjątek względem ogólnej zasady, iż reprezentacja Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed organami sądowymi Unii Europejskiej, należy do ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Zgodnie z obowiązującą obecnie praktyką, postępowania z zakresu pomocy publicznej, prowadzone są przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, na podstawie upoważnienia udzielonego mu w trybie art. 29 ust. 7 zmienianej ustawy. W związku z powyższym brak jest obecnie podstaw do utrzymywania wyjątku od ogólnej zasady reprezentacji w odniesieniu do spraw z zakresu pomocy publicznej.
Projekt ustawy dostosowuje ponadto zawarte w zmienianej ustawie odesłania do aktualnych przepisów prawa unijnego, tj. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej[3], rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/1588[4], rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/1589[5] oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/2282[6].

 

[1] Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013.

[2] Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014.

[3] Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012.

[4] Rozporządzenie Rady (UE) nr 2015/1588 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz. Urz. UE L 248 z 24.9.2015).

[5] Rozporządzenie Rady (UE) nr 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 248 z 24.9.2015).

[6] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2015/2282 z dnia 27 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do formularzy zgłoszeniowych i formularzy informacji (Dz. Urz. UE L 325 z 10.12.2015).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przepisy nowelizowanej ustawy zostaną dostosowane do zmienionego stanu prawnego i służą zapewnieniu zgodności ustawy z przepisami unijnymi. Wprowadzane zmiany mają głównie charakter porządkujący: dostosowanie nazewnictwa do obecnie obowiązujących pojęć, uaktualnienie odesłań, usunięcie ewidentnych niejasności. Ponadto w ustawie doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące sposobu przekazywania sprawozdań z udzielonej pomocy Prezesowi UOKiK.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPrezes UOKiK
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Niechciał Prezes UOKiK
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPrezes UOKiK
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2019 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 11 marca 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 20.03.2019
Rejestr zmian