BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1659764036,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-wysokosci-oplat-kancelaryjnych-p.html
2020-10-29, 03:14
Numer projektuRD512
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych​

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 183, z późn. zm.) wprowadza, z dniem 31 maja 2019 r., nowe rozwiązania prawne w zakresie postępowania sądowoadministracyjnego, polegające na konieczności uiszczania opłaty kancelaryjnej za wydruki pism i załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego, sporządzane w celu ich doręczenia stronom, które nie posługują się środkami komunikacji elektronicznej do odbioru pism (dodawany art. 235a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm., zwanej dalej „p.p.s.a.”, nadawane nowe brzmienie upoważnienia ustawowego z art. 236 p.p.s.a.). Skutkiem takiej zmiany regulacji p.p.s.a. jest konieczność przygotowania nowego aktu wykonawczego wydawanego na podstawie art. 236 p.p.s.a., obejmującego zakresem swej regulacji wysokość opłaty kancelaryjnej za wydruki pism i załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia przewiduje – względem dotychczasowego rozporządzenia wydanego na podstawie art. 236 p.p.s.a. – dodanie regulacji określających w § 1 ust. 3, że za wydruki pism i załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego pobiera się opłatę kancelaryjną w wysokości 0,50 zł za każdą stronę wydruku czarno-białego w formacie 210 mm x 297 mm (A4) oraz 1 zł za każdą stronę wydruku kolorowego w formacie 210 mm x 297 mm (A4); za sporządzanie wydruków pism i załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego w formacie:
1) 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłatę stanowiącą dwukrotność opłaty, o której mowa w ust. 3;
2) 420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłatę stanowiącą czterokrotność opłaty, o której mowa w ust. 3;
3) 594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłatę stanowiącą ośmiokrotność opłaty, o której mowa w ust. 3;
4) 841 mm x 1189 mm (A0) pobiera się opłatę stanowiącą szesnastokrotność opłaty, o której mowa w ust. 3;
zaś w przypadku wydruków pism i załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego w większych formatach niż przewidziane wyżej, opłata za wydruk wynosi 60 zł/m2.
Dodatkowo uzupełniono normę dotyczącą określenia sposobu podwyższania opłaty kancelaryjnej, jeżeli dokument, jego kopia lub wydruk może być wydany po usunięciu z jego treści danych osobowych lub innych danych objętych tajemnicą prawnie chronioną, poprzez odniesienie do wydawanych  wydruków  pism i załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego. 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuŁukasz Piebiak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 3 czerwca 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 18.06.2019
Rejestr zmian