Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRA5
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reorganizacji Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. Eleonory Reicher w Warszawie

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z rosnącymi potrzebami i wyzwaniami związanymi z opieką nad osobami starszymi oraz brakiem instytutu badawczego działającego w systemie ochrony zdrowia prowadzącego kompleksowe badania i terapię w dziedzinie geriatrii, zasadne jest wypełnienie istniejącej luki w tym obszarze. Pozwoli to opracować lub dostosować do warunków krajowych kompleksowe procedury, wytyczne i standardy związane z opieką medyczną nad osobami starszymi. Instytutem badawczym, który mógłby prowadzić działalność w dziedzinie geriatrii jest Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.) reorganizacji Instytutu dokonuje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia na wniosek ministra nadzorującego, złożony po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw nauki.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia dotyczy reorganizacji Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, która polegać będzie na rozszerzeniu przedmiotu działalności Instytutu o geriatrię i dziedziny pokrewne oraz zmianie nazwy Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher na Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher.
Do podstawowej działalności Instytutu Reumatologii po przeprowadzeniu reorganizacji należeć będzie prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie reumatologii, rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatołogii narządu ruchu oraz geriatrii, gerontologii i dyscyplin pokrewnych, przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki, a także ich upowszechnianie. Ponadto do podstawowego zakresu działalności Instytutu należeć będzie także prowadzenie studiów podyplomowych i doktoranckich, kształcenie kadry medycznej oraz nadawanie stopni i tytułów naukowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Łukasik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 sierpnia 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 31.08.2015
do góry