Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID210
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Realizacja zadań na rzecz administracji publicznej, w szczególności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wspierających wykonywanie obowiązków z zakresu ochrony upraw oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Program służy wywiązaniu się ze zobowiązań wynikających z prawa UE, a w szczególności dyrektywy 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, rozporządzenia (WE) nr 1107/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG oraz rozporządzenia (WE) nr 1185/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie statystyk dotyczących pestycydów. Program realizuje także zadania dla administracji państwowej określone w Krajowym Planie Działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Program będzie praktycznym wsparciem polskiego rolnictwa w zakresie ochrony roślin oraz przyczyni się do realizacji zrównoważonego jego rozwoju. Ponadto realizacja zadań wychodzi naprzeciw potrzebom ochrony środowiska naturalnego w Polsce. Program będzie służył wywiązaniu się ze zobowiązań wynikających z prawa Unii Europejskiej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZofia Szalczyk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry