Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZD114
Tytuł

Założenia projektu ustawy o rewitalizacji

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ma na celu stworzenie ram prawnych dla skutecznego prowadzenia kompleksowych procesów rewitalizacji, która pozwala na odwrócenie postępującej degradacji terenów miejskich, przejawiającej się erozją stosunków społecznych, pogłębieniem zapaści gospodarczej oraz pogorszeniem stanu technicznego zabudowy. Badania wskazują, że aż 20% obszarów miejskich, zamieszkanych przez ok. 2,4 miliona mieszkańców (dane szacunkowe Instytutu Rozwoju Miast oraz Związku Miast Polskich), wymaga skoordynowanych działań w celu przeciwdziałania temu zjawisku. Bogate doświadczenia państw Europy Zachodniej wskazują, że prowadzenie zintegrowanych działań rewitalizacyjnych pozwala na osiągnięcie pozytywnych skutków w sferze społecznej, ekonomicznej, a także w zakresie jakości tkanki miejskiej. Rewitalizacja w rozumieniu ustawy, będzie wyprowadzaniem ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Uznanie rewitalizacji za nieobowiązkowe zadanie własne gminy.
2. Uregulowanie statusu prawnego gminnego programu rewitalizacji i trybu jego opracowywania.
3. Zapewnienie partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji, w tym poprzez Komitet Rewitalizacji.
4. Ustanowienie specjalnych rozwiązań prawnych obowiązujących w ustanawianej przez gminę Specjalnej Strefie Rewitalizacji, w tym preferencji dla inwestorów i właścicieli nieruchomości.
5. Stworzenie nowego, elastycznego narzędzia planistycznego dla prowadzenia rewitalizacji.
6. Poszerzenie katalogu celów publicznych.
7. Zmiany w innych ustawach, ułatwiające przygotowanie i realizację inwestycji w Specjalnych Strefach Rewitalizacji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Orłowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 marca 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.03.2015
do góry