Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD386
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W wyniku przeprowadzonych kontroli w ramach działania „Renty strukturalne” przez Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO), w lipcu 2013 r. oraz Komisję Europejską (KE), w czerwcu 2014 r., audytorzy wskazali, iż władze polskie nie wprowadziły systemu pozwalającego monitorować, czy beneficjenci, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny są w dalszym ciągu uprawnieni do otrzymywania renty strukturalnej w pełnej wysokości.
Zarówno ETO, jak i KE, twierdzą, że beneficjenci, w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego powinni być zobowiązani do złożenia wniosku o przyznanie emerytury krajowej. Jednakże polskie przepisy dotyczące przyznawania rent strukturalnych z udziałem środków z Unii Europejskiej nie regulują tej kwestii.
Niewprowadzenie przez stronę polską zaproponowanego rozwiązania skutkować może utratą znacznej kwoty finansowania unijnego rent strukturalnych w Polsce.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W dodawanym § 13a rozporządzenia (§ 1 pkt 1 projektu) proponuje się wprowadzenie, w przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego przez uprawnionego do renty strukturalnej lub jego małżonka, zobowiązania do złożenia do właściwego organu rentowego wniosku o ustalenie prawa do emerytury z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, lub ubezpieczenia społecznego rolników.
Natomiast w § 15 rozporządzenia zostały dodane ust. 2a i 2b (§ 1 pkt 2 lit. a projektu), które określają konsekwencje przewidziane w sytuacji, gdy beneficjent renty strukturalnej nie złoży wniosku o ustalenie prawa do emerytury z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, lub ubezpieczenia społecznego rolników, tj. zawieszenie w części wypłaty renty strukturalnej w wysokości 50% otrzymywanego świadczenia.
Rozwiązanie to w istocie jest neutralne dla beneficjentów, gdyż w przypadku wystąpienia z wnioskiem o emeryturę po uzyskaniu wieku emerytalnego, a więc spełnienia nowowprowadzanego obowiązku, sytuacja beneficjenta nie ulega pod względem finansowym istotnej zmianie. Zatem w sytuacji, gdy beneficjent uzyska prawo do emerytury, wówczas rentę strukturalną i emeryturę będzie otrzymywał łącznie w takiej samej wysokości jaką dotychczas otrzymywał z tytułu renty strukturalnej. Natomiast gdyby nie uzyskał prawa do emerytury (odmowa przyznania emerytury przez organ rentowy) nadal na takich samych zasadach jak dotąd będzie otrzymywał rentę strukturalną, jednakże nie dłużej niż do ukończenia przez niego wieku 65 lat (dla PROW 2007-2013) albo do upływu okresu 10 lat na który przyznano mu rentę (dla PROW 2004-2006).
Jedynie w przypadku, gdy beneficjent nie wykona nowowprowadzanego obowiązku jego sytuacja będzie ulegać niekorzystnej zmianie, tj. wypłata renty strukturalnej zostanie zawieszona.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 lutego 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 04.03.2015
do góry