BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1605655678,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-Naro.html
2020-10-26, 08:27
Numer projektuID239
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego POPRZEDNI TYTUŁ: Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego oraz aktualizacji priorytetowych działań i instrumentów Narodowego Programu Mieszkaniowego

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

27 września 2016 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 115/2016 w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego. W przedmiotowym dokumencie strategicznym określone zostały główne cele i środki realizacji polityki mieszkaniowej państwa w horyzoncie średniookresowym, służące rozwiązywaniu problemów z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych w Polsce, zdiagnozowanych w fazie opracowywania Programu. Rozwiązania te znalazły odzwierciedlenie w konkretnych działaniach i instrumentach wsparcia mieszkalnictwa, kontynuowanych lub inicjowanych przez władze publiczne w znacznej mierze na podstawie odrębnych aktów normatywnych.
Pomimo strategicznego charakteru Narodowego Programu Mieszkaniowego, ujmującego ramy polityki mieszkaniowej państwa w perspektywę 2030 r. i stanowiącego jeden z projektów priorytetowych Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, na etapie rozpoczęcia realizacji Programu priorytetowe działania i instrumenty tej polityki zostały w dokumencie określone jako zamknięty w dziewięciu działaniach zestaw założeń głównych zmian prawnych z perspektywą realizacji ograniczoną do okresu najbliższych 2-4 lat. Niezbędne przy takim przedsięwzięciu mechanizmy umożliwiające wprowadzanie korekt i uzupełnień Programu o nowe działania i instrumenty oparto na:
- bieżącej współpracy ministerstw i okresowych informacjach o stanie realizacji Programu,
- roli, jaką miała pełnić Krajowa Rada Mieszkaniowa (społeczno-ekspercki organ oceniający zgodność okresowych informacji o stanie realizacji Programu z jego celami i obowiązującymi strategiami rozwoju, przedstawiający analizy i opinie w zakresie stanu mieszkalnictwa i polityki mieszkaniowej państwa oraz formułujący rekomendacje zmian programowych i legislacyjnych w tym zakresie).
Praktyka realizacji poszczególnych działań Narodowego Programu Mieszkaniowego oraz dynamiczne zmiany otoczenia rynkowego spowodowały, że w 2018 r. podjęto decyzję o umiejscowieniu zadań związanych z realizacją polityki mieszkaniowej państwa na najwyższym szczeblu politycznym i decyzyjnym.  Zmodyfikowało to przedstawione powyżej założenia związane z realizacją Programu. Powołanie Rady Mieszkalnictwa, organu pomocniczego Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialnego za koordynowanie działań służących realizacji wspomnianej polityki, spowodowało bowiem wzmocnienie decyzyjnych ram Narodowego Programu Mieszkaniowego, ułatwiając bieżące reagowanie na diagnozowane problemy z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych oraz zmiany na rynku mieszkaniowym i w jego otoczeniu. Zasadną uczyniło tym samym potrzebę kształtowania priorytetowych działań i instrumentów Programu w sposób umożliwiający, gdy jest to wymagane, uszczegółowienie przyjętych rozwiązań w trakcie prowadzonych na forum Rady Mieszkalnictwa prac bez konieczności zmiany strategicznego dla rozwoju mieszkalnictwa dokumentu.
Przedstawione wyżej zmiany związane z prowadzeniem polityki mieszkaniowej państwa oraz rozszerzenie możliwości bieżącego reagowania przez władze publiczne na wyzwania mieszkaniowe dzięki powołaniu Rady Mieszkalnictwa uzasadniają konieczność zmiany uchwały nr 115/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego. Celem nowelizacji jest dostosowanie brzmienia uchwały do aktualnych ram prowadzenia polityki mieszkaniowej państwa oraz uwzględnienie wspomnianych dodatkowych możliwości bieżącego reagowania na wyzwania mieszkaniowe stworzonych przez powołanie Rady poprzez dopuszczenie dokonywania aktualizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego w formie uzupełnień podstawowego dla realizacji polityki mieszkaniowej państwa dokumentu strategiczno-programowego (niezastępujących jednak dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów w 2016 r., którego podstawowe cele i grupy docelowe określone w perspektywie do 2030 r. pozostają nadal aktualne).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Z uwagi na konsekwencje przejęcia kompetencji w zakresie określania celów i środków polityki mieszkaniowej bezpośrednio przez Prezesa Rady Ministrów oraz rozszerzenie możliwości bieżącego reagowania przez władze publiczne na wyzwania mieszkaniowe dzięki powołaniu Rady Mieszkalnictwa konieczne jest dokonanie zmian w uchwale nr 115/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego. Jej niedokonanie utrzyma stan rozbieżności pomiędzy treścią dokumentu a ramami realizacji polityki mieszkaniowej państwa.
Projektowany dokument rządowy służy dostosowaniu brzmienia uchwały do aktualnych ram polityki mieszkaniowej państwa oraz uwzględnieniu dodatkowych możliwości bieżącego reagowania na wyzwania mieszkaniowe stworzonych przez powołanie organu pomocniczego odpowiedzialnego za koordynację prowadzenia polityki mieszkaniowej poprzez dopuszczenie dokonywania aktualizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego w formie uzupełnień podstawowego dla realizacji polityki mieszkaniowej państwa dokumentu strategiczno-programowego.
W świetle powyższego projektowany dokument rządowy uwzględnia:
- możliwość aktualizowania Narodowego Programu Mieszkaniowego w formie uzupełnienia dokumentu przyjętego w 2016 r.,
- skutki przejęcia kompetencji w zakresie określania celów i środków polityki mieszkaniowej bezpośrednio przez Prezesa Rady Ministrów,
- zmiany wprowadzone w związku z powołaniem Rady Mieszkalnictwa jako organu pomocniczego Prezesa Rady Ministrów ze stałym udziałem ministrów odpowiedzialnych za działania związane z realizacją Narodowego Programu Mieszkaniowego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuArtur Soboń Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII/IV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 04.10.2019
Rejestr zmian