Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD182
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 26 października 2010 r., sygn. akt K 58/07 (Dz. U. Nr 205, poz. 1363) orzekł o niezgodności art. 86 ust. 2 w związku z art. 86 ust. 1 pkt  1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) z art. 32 ust. 1 w związku z art. 84 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie, w jakim wskazany przepis ustawy określa zobowiązanie budżetu państwa do finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich wskazanych w nim rolników i ich domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, prowadzących działalność rolniczą bez względu na wysokość osiąganych przez nich przychodów.
Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014 (Dz. U. poz. 123 i 1523 oraz z 2013 r.  poz.  1640)  traci moc z końcem roku 2014. Po tym terminie nie będzie podstawy prawnej do poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników gospodarujących w gospodarstwach powyżej 6 ha przeliczeniowych (ok. 112 mln zł). Nie będzie również podstawy prawnej do przekazywania przez budżet państwa do KRUS uzupełniającej kwoty na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników (ok. 1750 mln zł). Tym samym brak ustawy oznacza  zmniejszenie środków przeznaczonych na leczenie osób ubezpieczonych NFZ o ww. kwoty.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się przedłużenie obecnie obowiązujących w tym zakresie regulacji na lata 2015 i 2016. W projekcie zawarto tożsame rozwiązania jak te przyjęte na lata 2012-2014, dotyczące struktury opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników. Przyjęto, że w gospodarstwach rolnych o powierzchni:
1) poniżej 6 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych, przyjętych dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników, składkę opłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS);
2) od 6 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych, przyjętych dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników, składkę opłaca rolnik, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ww. ustawy. Natomiast składki domowników rolników prowadzących wyłącznie działy specjalne produkcji rolnej opłaca rolnik prowadzący taką działalność. Składka będzie opłacana przez rolników do KRUS w okresach kwartalnych, w terminach określonych dla składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Kwoty przekazywane przez KRUS do Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie przewyższającym wysokość składek opłaconych przez rolników, będą finansowane z budżetu państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Neumann Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 listopada 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.11.2014
do góry