Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD180
Tytuł

Projekt ustawy o uproszczeniu procedur administracyjnych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obecnie w obrocie prawnym funkcjonuje wiele wzorów pism w obrębie jednej procedury administracyjnej, określanych przez różne organy. Brak jest wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych, co stoi na przeszkodzie upowszechnieniu komunikacji elektronicznej między obywatelami a organami.
Wiele procedur wymaga dostarczenia dużej liczby dokumentów dodatkowych wydawanych przez inne organy administracji, których skompletowanie jest kosztowne i czasochłonne.
Projekt związany jest również z realizacją zobowiązań nałożonych w art. 8 Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, zgodnie z którymi Państwa Członkowskie powinny umożliwić realizację procedur administracyjnych drogą elektroniczną.
Projekt stanowi kontynuację rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (Dz. U. poz. 822).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Podstawowym celem projektu jest uproszczenie otoczenia prawnego i stworzenie ułatwień w wykonywaniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorców poprzez przyspieszenie realizacji procedur administracyjnych. Projekt będzie stanowił kolejny krok w kierunku pełnej elektronizacji procedur administracyjnych, ograniczenia liczby załączanych dokumentów, wymiany informacji między organami administracji i umożliwienia jak najszerszych kontaktów z administracją przez Internet.
Organy właściwe powinny, w celu umożliwienia inicjowania spraw drogą elektroniczną, udostępnić wzory dokumentów w formie dokumentów elektronicznych. Projektowana regulacja nałoży na organy obowiązek opracowania i udostępnienia takich wzorów. Organy przekazują wzory pism w formie dokumentów elektronicznych do centralnego repozytorium wzorów pism na e-PUAP oraz udostępniają w Biuletynie Informacji Publicznej. Tym samym wyznaczone zostaną organy odpowiedzialne za opracowanie wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych, a także ich publikację i aktualizację. Elektronizacja procedur pozytywnie wpłynie także na szybkość postępowań i efektywność procedur administracyjnych oraz zmniejszy obciążenia administracyjne obywateli i przedsiębiorców. Organy powinny zostać zobowiązane do wymiany informacji dotyczącej przedsiębiorców tak aby wnioskodawca był zwolniony z dostarczania odpowiednich zaświadczeń.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Haładyj Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry