BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1577,Projekt-ustawy-o-Administracji-Podatkowej.html
2020-10-29, 02:23
Numer projektuUD178
Tytuł

Projekt ustawy o Administracji Podatkowej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z Zaleceniem Rady z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie krajowego programu reform Polski na 2014 r. oraz zawierającym opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2014 r. [COM(2014)422] sformułowano rekomendacje dla Polski, dotyczące zapewnienia trwałej korekty nadmiernego deficytu do 2015 r. poprzez m.in. poprawę przestrzegania przepisów prawa podatkowego, zwłaszcza przez usprawnienie skuteczności administracji podatkowej. Realizacja przedmiotowego postulatu wymaga zwiększenia efektywności i poprawy funkcjonowania jednostek administracji podatkowej, poprzez stworzenie lepszych warunków do realizacji zadań w zakresie poboru podatków, egzekucji i kontroli, ale również poprawy jakości obsługi podatników. W tym celu konieczne jest dostosowanie struktur organizacyjnych jednostek administracji podatkowej, które pozwolą na maksymalizację stopnia orientacji na podatnika m.in. dzięki rozwojowi elektronicznych kanałów komunikacji z podatnikami, wzmocnieniem roli usługowej administracji podatkowej, poprawę świadomości i wiedzy podatników w zakresie prawa podatkowego a tym samym zwiększanie stopnia dobrowolności w wypełnianiu obowiązków podatkowych przy jednoczesnym wsparciu podatnika w indywidualnej sprawie.
Rozwiązaniem jest opracowanie nowego aktu normatywnego o Administracji Podatkowej, na mocy którego zostanie uchylona ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, z późn. zm.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projektowanej ustawie o Administracji Podatkowej proponuje się wprowadzenie następujących rozwiązań:
1. Wprowadzenie ustawowych regulacji odnośnie obsługi i wsparcia podatnika w zakresie samodzielnego, prawidłowego i dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych, w tym poprzez:
a) zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej, w tym podejmowanie działań o charakterze informacyjnym i edukacyjnym;
b) zapewnienie obsługi podatnika w centrum obsługi oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
c) asystenta podatnika przysługującego miokroprzedsiębiorcom przez pierwszych 18 miesięcy prowadzenia działalności.
2. W celu umożliwienia elastycznego reagowania na potrzeby podatników i płatników proponuje się by katalog kategorii podatników, którzy będą obsługiwani przez tzw. wyspecjalizowane urzędy skarbowe wynikał z przepisów rozporządzenia, co umożliwi wyspecjalizowanym urzędom skarbowym skoncentrowanie się wyłącznie na obsłudze największych podmiotów budujących potencjał gospodarczy państwa;
3. Wyodrębnienie z pięciu izb skarbowych, w których funkcjonują Biura Krajowej Informacji Podatkowej organu wyspecjalizowanego w wydawaniu indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, tj. Biura Krajowej Informacji Podatkowej, które uzyska również status organu podatkowego.
4. Stworzenie warunków prawnych umożliwiających wymianę informacji bezpośrednio pomiędzy jednostkami Administracji Podatkowej oraz administracji publicznej poprzez utworzony Centralny Rejestr Danych Podatkowych.
5. Modyfikację zasad postępowania konkursowego na stanowiska kierownicze w Administracji Podatkowej.
Rozwiązania zaproponowane w nowej ustawie pozwolą na maksymalizację stopnia orientacji na podatnika m.in. dzięki rozwojowi elektronicznych kanałów komunikacji z podatnikami, co w efekcie wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług przez Administrację Podatkową oraz wzmocni jej usługową rolę, jak również przyczyni się do wzmacniania wiedzy i świadomości podatkowej społeczeństwa, a tym samym zwiększania stopnia dobrowolności w wypełnianiu obowiązków podatkowych.
Realizacja przedstawionych powyżej propozycji a także Zalecenia Rady z dnia 2 czerwca 2014 r. może zostać osiągnięta poprzez dostosowanie struktur organizacyjnych jednostek administracji podatkowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Kapica Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 marca 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 31.03.2015
Rejestr zmian