Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC142
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Procedowanie projektu wynika z konieczności transpozycji do polskiego porządku prawnego art. 1 pkt 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/35/UE z dnia 21 listopada 2012 r. dotyczącej zmiany dyrektywy 2008/106/WE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012 r., str. 78). Termin transpozycji tej dyrektywy upływa 4 stycznia 2015 r.
Ponadto w projekcie planowana jest zmiana przepisów ustawy, których stosowanie stwarzało problemy, odnotowane w okresie 2,5 roku od jej wejścia w życie, a dotyczących w szczególności: inspekcji państwa bandery oraz Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej. Zmiany w zakresie delegacji do wydania aktów wykonawczych umożliwią wydanie rozporządzeń zgodnie z przygotowanymi przez MIiR projektami i zlikwidowanie opóźnień legislacyjnych. 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W związku z koniecznością dokonania transpozycji przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/35/UE z dnia 21 listopada 2012 r. dotyczącej zmiany dyrektywy 2008/106/WE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy, w zakresie obowiązku przekazywania do Komisji Europejskiej danych statystycznych dotyczących dokumentów kwalifikacyjnych wydawanych przez polską administrację morską konieczne będzie dodanie nowego ust. 3 w art. 82 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.
Państwa członkowskie są zobowiązane do przekazywania danych statystycznych corocznie wg stanu na 31 grudnia każdego roku. Zakres przekazywanych do Komisji Europejskiej informacji dotyczy wydanych przez państwa członkowskie dyplomów kwalifikacyjnych oraz potwierdzeń uznania zagranicznych dyplomów lub świadectw i obejmuje między innymi: niepowtarzalny identyfikator marynarza, imię i nazwisko marynarza, datę urodzenia marynarza, obywatelstwo marynarza, płeć marynarza, numer potwierdzonego dyplomu, charakter uprawnień. Podmiotem upoważnionym do przekazywania tych danych do Komisji Europejskiej będzie dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. Przekazywane dane powinny być zanonimizowane przy pomocy oprogramowania udostępnionego przez Komisję Europejską. Wyłącznie tak przetworzone dane będą dalej wykorzystywane przez Komisję Europejską. Opracowane dane statystyczne przygotowane przez Komisję Europejską będą udostępniane publicznie.
Inne rozwiązania proponowane w projekcie dotyczą inspekcji państwa bandery, upoważniania uznanych organizacji do wykonywania zadań administracji morskiej, organizacji pilotażu morskiego, funkcjonowania Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej, wydawania dokumentów kwalifikacyjnych marynarzy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDorota Pyć Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 kwietnia 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 11.05.2015
do góry