Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD370
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Za zasługi dla legislacji”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przyczyna regulacji ustanawiającej Odznakę Honorową „Za zasługi dla legislacji” jest konieczność wprowadzenia instrumentu  umożliwiającego honorowanie za szczególne osiągnięcia w działalności zawodowej przede wszystkim legislatorów zajmujących się zarówno opracowywaniem projektów aktów normatywnych, jak i ich opiniowaniem, zatrudnionych w organach szeroko rozumianej administracji publicznej (na szczeblu centralnym oraz w samorządzie terytorialnym) oraz w urzędach obsługujących organy państwa związane z tworzeniem prawa, honorowanie przedstawicieli środowisk akademickich zajmujących się naukowo zagadnieniami teorii i praktyki legislacji, a także honorowanie osób parających się działalnością szkoleniową na rzecz osób przygotowujących się do zawodu legislatora oraz urzędników związanych z procesem tworzenia prawa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt zakłada ustanowienie Odznaki Honorowej „Za zasługi dla legislacji”, określenie jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia. Projekt przewiduje, że odznaka byłaby nadawana przez Prezesa Rady Ministrów z inicjatywy własnej albo na wniosek Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Szefa Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczącego Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów lub Prezesa Rządowego Centrum Legislacji. Osoba uhonorowana otrzymywałaby odznakę oraz legitymację potwierdzającą jej nadanie. Odznaka mogłaby zostać nadana danej osobie tylko raz, mogłaby zostać nadana również pośmiertnie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuRCL
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Krawczyk Wiceprezes
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMRCL
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 stycznia 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 28.01.2015
do góry