Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD369
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu Offsetowego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 932).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia reguluje sposób działania Komitetu Offsetowego, sposób zwoływania i odbywania posiedzeń, sposób podejmowania rozstrzygnięć (opinii, ekspertyz), kwestie związane z protokołowaniem oraz sprawozdawczość.
Komitet będzie, podobnie jak obecnie funkcjonujący Komitet do Spraw Umów Offsetowych, strukturą opiniodawczo - analityczną. Rolę pomocniczą w procesie zawierania i wykonywania umowy offsetowej Komitet pełnić będzie na rzecz Ministra Obrony Narodowej, w związku z przejęciem przez niego od ministra właściwego do spraw gospodarki kompetencji w zakresie offsetu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 listopada 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.12.2014
do góry