Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD368
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie inspektorów dozoru jądrowego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 o zmianie ustawy – Prawo atomowe (Dz. U. poz. 587)  zniosła jeden z organów dozoru jądrowego – Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego oraz przeniosła jego uprawnienia na Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. W konsekwencji w rozporządzeniu o inspektorach dozoru jądrowego, wydanym na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 i 908 oraz z 2013 r. poz. 587) konieczne jest odzwierciedlenie tych zmian poprzez przekazanie uprawnień Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego  w zakresie objętym rozporządzeniem Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozporządzenie dokonuje zmiany organu odpowiedzialnego za opracowanie programu praktyki dla kandydata na inspektora dozoru jądrowego, stwierdzenie jej odbycia, ustalenie terminu i miejsca egzaminu oraz wydanie zaświadczenie o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora dozoru jądrowego. Zmieniony został także  wzór zaświadczeń stanowiący załączniki nr 1 oraz 2 do rozporządzenia poprzez zastąpienie w nagłówku wyrazów „Główny Inspektor Dozoru Jądrowego” wyrazami „Prezes Państwowej Agencji Atomistyki”.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Brodziński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry