Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD367
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie oceny okresowej bezpieczeństwa składowiska odpadów promieniotwórczych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obowiązek regularnej oceny i weryfikacji oraz stałego poprawiania, w rozsądnie osiągalnym zakresie bezpieczeństwa danego obiektu gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi lub działalności z nimi związanej wynika bezpośrednio z art. 7 ust. 2 dyrektywy Rady 2011/70/Euratom z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiającej ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi (Dz. Urz. UE L 199 z 02.08.2011, str. 48). Do tej pory w zakresie regulowanym niniejszym projektem rozporządzenia nie obowiązywały w Rzeczypospolitej Polskiej żadne przepisy szczegółowe. Projekt rozporządzenia realizuje upoważnienie ustawowe, o którym mowa w art. 55g ust. 7 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 i 908 oraz z 2014 r. poz. 587).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projektowanym rozporządzeniu zostaną wskazane zagadnienia, które powinny być poddane analizie dla prawidłowo przeprowadzonej oceny okresowej, a które są istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa składowiska odpadów promieniotwórczych. Ponadto przepisy projektowanego rozporządzenia określą zakres raportu z przeprowadzonej oceny okresowej bezpieczeństwa. Zgodnie z art. 55g ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 i 908 oraz z 2014 r. poz. 587) decyzję w sprawie zatwierdzenia raportu wydaje Prezes Państwowej Agencji Atomistyki w terminie 6 miesięcy od dnia jego otrzymania. Decyzja odmowna powoduje brak możliwości dalszej eksploatacji składowiska odpadów promieniotwórczych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Brodziński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry