BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1570,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-odpadow-promieniotworczych-i-wyp.html
2020-08-04, 21:56
Numer projektuRD366
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia zawartego w 57a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 i 908 oraz z 2013 r. poz. 587). Niniejszy projekt rozporządzenia dokonuje wdrożenia do prawa krajowego postanowień art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy Rady 2011/70/EURATOM z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiającej ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi (Dz. Urz. UE L 199 z 02.08.2011, str. 48).
Przedmiotowy projekt rozporządzenia zasadniczo powtarza postanowienia obowiązującego obecnie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz. U. Nr 230, poz. 1925). Konieczność wydania projektowanego rozporządzenia wynika z przeniesienia niektórych postanowień dotychczasowego rozporządzenia na poziom ustawowy i zmiany brzmienia przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Do ustawy – Prawo atomowe zostały przeniesione kwestie dotyczące zasad klasyfikowania i ewidencjonowania odpadów promieniotwórczych, ogólnych zasad przechowywania odpadów promieniotwórczych, wymogów jakim muszą odpowiadać opakowania przeznaczone do przechowywania odpadów jądrowych, ogólnych wymagań dotyczących przechowalników wypalonego paliwa jądrowego, kategorii i podkategorii odpadów promieniotwórczych, które mogą być składowane w poszczególnych rodzajach składowisk, ogólnych wymagań, jakie muszą spełniać poszczególne rodzaje składowisk odpadów promieniotwórczych w zakresie ich eksploatacji, budowy i zamknięcia oraz warunków, jakie powinno spełniać składowisko, aby mogło być uznane za Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych.
Poza wskazanymi powyżej zagadnieniami, przedmiotowy projekt rozporządzenia zasadniczo powtarza postanowienia obowiązującego obecnie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz. U. Nr 230, poz. 1925).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Brodziński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Rejestr zmian