Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD365
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Intensyfikacja wykorzystania instrumentu specjalnych stref ekonomicznych dla rozwoju nowych inwestycji, a szczególnie inwestycji innowacyjnych, podnoszących konkurencyjność gospodarki oraz tworzących nowe miejsca pracy. Plan rozwoju strefy mieleckiej przewiduje jej rozwój terytorialny w celu tworzenia jak najlepszych warunków do rozwoju nowych inwestycji na terenach województw: podkarpackiego i lubelskiego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej przewiduje:
- włączenie w granice strefy gruntów o łącznej powierzchni 110,0546 ha, w tym grunty położone na terenie miasta Rzeszów – 55,4690 ha oraz gmin Głogów Małopolski – 27,4821 ha i Rejowiec Fabryczny – 27,1035 ha,
- wyłączenie gruntów o powierzchni 12,1917 ha, w tym w Podstrefie Dębica – 0,7010 ha, w Podstrefie Jarosław – 9,6966 ha i w Podstrefie Ropczyce – 1,7941 ha.
W wyniku ww. zmian powierzchnia mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej zwiększy się o 97,8629 ha i wyniesie 1 460,8493 ha.
Proponowana zmiana granic strefy tworzy warunki do powstania nowych inwestycji, w wyniku których może powstać w perspektywie kilku najbliższych lat ponad 5700 nowych miejsc pracy przy nakładach inwestycyjnych ok. 1,5 mld zł.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIlona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 2 grudnia 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 03.12.2014
do góry