Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRC57
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od  środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, oraz pomoc na infrastrukturę lokalną

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane rozporządzenie jest związane z potrzebą stworzenia ogólnopolskiego programu pomocy w formie zwolnień z podatku od  nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. 1 lipca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187, z 26.6.2014), które jest częścią nowej perspektywy pomocy publicznej na lata 2014-2020. Określa ono m.in. zasady udzielania pomocy regionalnej oraz innych rodzajów pomocy państwa, które mogą stanowić element gminnych programów pomocy publicznej.
W związku z wygaśnięciem z dniem 30 czerwca 2014 r. przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej obowiązujących w okresie 2007-2013 (przedłużonych na I półrocze 2014 r.), również z tą datą tracą moc programy pomocowe uchwalone na ich podstawie. Jednym z takich programów jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927 ze zm.), które zostanie zastąpione przez projektowane rozporządzenie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozporządzenie ma na celu zapewnienie ciągłości udzielania pomocy regionalnej w formie zwolnień z podatków lokalnych, po utracie mocy z dniem 30 czerwca 2014 r. ogólnopolskiego programu pomocy, który stanowiło rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.
W związku z modernizacją zasad udzielania pomocy publicznej dokonaną przez KE, w nowych przepisach unijnych zmodyfikowano bądź zmieniono wiele rozwiązań odnoszących się do udzielania pomocy regionalnej, jak również powstały nowe rodzaje pomocy, nieznane w poprzedniej perspektywie 2007-2013. Niektóre z nich, m.in. pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (objęte sekcją 11, 12 i 13 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014), mogą stanowić, ważny element gminnych programów pomocy publicznej. Projektowanym programem pomocy planuje się objąć oprócz zasadniczej w programie regionalnej pomocy inwestycyjnej, również ww. rodzaje pomocy. Jest to zmiana w porównaniu do poprzedniego programu pomocy w formie wymienionych zwolnień podatkowych, który dotyczył jedynie regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Neneman Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Minstrów przyjęła 9 stycznia 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 26.02.2015
do góry