Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC141
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego zmian wynikających z przyjęcia  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, rozporządzenia Rady (UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określającego środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 w zakresie przepisów dotyczących wspólnej organizacji rynków produktów rolnych.
Przepisy UE nakładają na państwa członkowskie określone prawa i obowiązki związane z realizacją zadań przewidzianych we wspólnej organizacji rynków rolnych w ramach nowej perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zaproponowane rozwiązania wynikają bezpośrednio z prawa Unii Europejskiej. W projektowanej ustawie wskazuje się organy – ich właściwość i kompetencje w zakresie realizacji zadań, których zakres merytoryczny wynika wprost z przepisów rozporządzeń nr 1308/2013, 1370/2013 i 1306/2013. Są to zadania dotyczące m.in.  uznawania organizacji producentów rolnych i zrzeszeń tych organizacji oraz organizacji międzybranżowych, w tym, kontroli ich działalności, monitorowania rynków, umów na dostawy produktów rolnych oraz negocjacji umownych w wybranych sektorach.
Wdrożenie przepisów wynikających z ww. rozporządzeń Unii Europejskiej proponuje się dokonać w drodze zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz.633, z późn. zm.) oraz ustaw:
-  z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz.U. 2011.145, z późn. zm.);
- z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 50, z późn. zm.);
-  z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799, z 2010 r. Nr 228, poz. 1486 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016);
-  z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 669).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 maja 2015 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.05.2015
do góry