Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD177
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Proponowane zmiany umożliwią wprowadzenie istotnych z perspektywy pacjenta procesów administracyjnych związanych z ochroną zdrowia w ramach elektronicznej obsługi recept, skierowań, zleceń, a także telemedycyny. Do właściwego funkcjonowania tych usług związanych z dokumentami w postaci elektronicznej niezbędne jest dokonanie zmian w obowiązujących aktach prawnych. Obecny stan prawny uniemożliwia funkcjonowanie e-Recepty,
e-Skierowania oraz e-Zlecenia w postaci elektronicznej i nie może być w związku z tym podstawą do ustalenia wymagań dla wykonawców projektu P1 w zakresie tych usług. Dodatkowo projekt będzie wprowadzał podstawy prawne funkcjonowania Karty Specjalisty Medycznego (KSM) oraz doprecyzuje funkcje, jakie ma pełnić Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ) poprzez, m.in., wprowadzenie obowiązku posługiwania się KUZ (powszechne stosowanie jako jednolitego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń) oraz wprowadzenie obowiązku potwierdzania tożsamości osoby okazującej KUZ. Powyższe rozwiązania mają na celu znaczne ograniczenie dotychczas stwierdzanych nieprawidłowości (zabezpieczenie przed rozliczaniem świadczeń, które w rzeczywistości nie zostały udzielone) dzięki wprowadzeniu funkcji potwierdzania wykonania świadczenia w kartach KUZ i KSM. Wprowadzenie kart KUZ i KSM spowoduje, że weryfikacja statusu ubezpieczenia pacjenta w systemie eWUŚ będzie się odbywać w tle, bez udziału operatora, co znacznie przyspieszy proces rejestracji oraz wyeliminuje błędy powstałe w trakcie ręcznej obsługi systemu eWUŚ. Ponadto projekt będzie przewidywał wprowadzenie rozwiązań prawnych w zakresie utworzenia rejestru ratowników medycznych, co m.in. pozwoli na ocenę potrzeb w zakresie zabezpieczenia liczby kadry medycznej uprawnionej do udzielania świadczeń medycznych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ma na celu doprecyzowanie stanu prawnego niezbędnego do wdrożenia rozwiązań w zakresie elektronizacji systemu informacji w ochronie zdrowia. Najważniejsze rozwiązania będą dotyczyły:
1. uszczelnienia systemu ochrony zdrowia poprzez wprowadzenie elektronicznej recepty, skierowania i zlecenia,
2. wprowadzenia działań z zakresu telemedycyny,
3. wprowadzenia funkcji potwierdzania wykonania świadczenia w kartach KUZ i KSM,
4. uproszczenia procedur związanych z uzyskaniem świadczeń medycznych NFZ poprzez zastąpienie dotychczasowych, papierowych dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń przez jeden uniwersalny dokument elektroniczny, jednolity w skali kraju, co znacznie uprości i przyspieszy tę część sprawozdawczości, w której świadczeniodawcy musieli wskazać wszystkie cechy dokumentu, którym pacjent potwierdził swoje prawo do świadczeń,
5. utworzenia rejestru ratowników medycznych, który umożliwi monitorowanie liczby kadry medycznej uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych. Zbieranie i aktualizowanie przez wojewodów powyższych danych umożliwi:
a) ocenę zabezpieczenia potrzeb w zakresie kształcenia w zawodzie ratownika medycznego w kraju i w poszczególnych województwach,
b) monitorowanie liczby ratowników medycznych posiadających czynne prawo wykonywania zawodu,
c) monitorowanie liczby ratowników medycznych, którzy utracili prawo wykonywania zawodu lub zostało ono zawieszone,
d) monitorowanie realizacji obowiązku kształcenia podyplomowego ratowników medycznych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Neumann Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 lipca 2015 r. z autopoprawkami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 22.07.2015
do góry