Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC140
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Opracowanie projektu wynika w szczególności z przystąpienia Polski do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych z dnia 2 lipca 1999 r., Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, a także regulaminu do tego Traktatu z dnia 27.03.2006 r. Ponadto zmiana ustawy wynika z konieczności uwzględnienia w polskim porządku prawnym wyroku TSUE w sprawie C-428/08 (Monsanto Technology) dot. wdrożenia art. 9 dyrektywy 98/44/WE PE i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. o ochronie prawnej wynalazków biotechnologicznych. Projekt wprowadza również przepisy dotyczące zasad uznawania w Polsce skutków rejestracji wzorów przemysłowych dokonanej na podstawie Aktu genewskiego Porozumienia haskiego o międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. Stanowi to realizację postulatów zgłaszanych przez środowiska rzeczników patentowych zmierzających do wprowadzenia do prawa własności przemysłowej uregulowań podobnych do tych, jakie dotyczą uznawania w Polsce skutków rejestracji międzynarodowych znaków towarowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą projektu jest:
 - wprowadzenie procedury uznawania w Polsce skutków międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych na podstawie Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych,
 - wprowadzenie regulacji dostosowujących stosowanie przepisów proceduralnych dotyczących ochrony znaków towarowych na podstawie Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych,
 - doprecyzowanie przepisów dot. ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuGrażyna Henclewska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 lutego 2015 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.02.2015
do góry