Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD362
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania Głównemu Instytutowi Górnictwa statusu państwowego instytutu badawczego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.) określa między innymi czynności ministra nadzorującego związane z nadzorem wobec poszczególnych instytutów badawczych. W art. 21 tej ustawy określono możliwość nadania instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego, jeśli zaistnieje potrzeba zlecania mu do wykonywania w sposób ciągły, zadań szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonanie jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa technicznego, energetycznego, publicznego oraz ochrony środowiska, związanego z wpływem przemysłu górniczego, w tym głównie węglowego, na środowisko naturalne i na jakość życia obywateli.
Wzrost znaczenia górnictwa węglowego jako podstawowego źródła pozyskiwania energii w perspektywie co najmniej 20 lat wywołuje konieczność prowadzenia badań naukowych i opracowywania nowych efektywniejszych technologii uzyskiwania energii z wydobywanych kopalin przy jednoczesnym zwiększaniu bezpieczeństwa w zakresie wpływu na środowisko naturalne oraz bezpieczeństwa górników w procesie wydobywczym. Nadanie Głównemu Instytutowi Górnictwa statusu państwowego instytutu badawczego wzmocni pozycję tej jednostki badawczej, jako realizującej w sposób ciągły badania i analizy w powyższym zakresie. Uprości to zlecanie przez organy państwowe potrzebnych badań tj. bez konieczności stosowania trybu zamówień publicznych.
Podjęcie procedury nadania, na wniosek organów Instytutu, statusu państwowego instytutu badawczego poprzedzone zostało pozytywną oceną dotychczasowej działalności instytutu dokonaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych działający na podstawie przepisów o zasadach finansowania nauki. Ocena ta zawiera rekomendację do nadania Głównemu Instytutowi Górnictwa statusu państwowego instytutu badawczego. Pozytywną opinię w powyższej sprawie wydał również Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia RM nadaje Głównemu Instytutowi Górnictwa status państwowego instytutu badawczego oraz określa przedmiot i zakres działalności Instytutu z wyodrębnieniem zadań szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz poprawy jakości życia obywateli, w zakresie ochrony środowiska, gospodarki bogactwami i zasobami naturalnymi, bezpieczeństwa technicznego i energetycznego oraz określa źródła finansowania działalności Instytutu.
Istotą nadania instytutowi badawczemu statusu państwowego instytutu badawczego jest potwierdzenie rangi Instytutu zapewniającej wysoki profesjonalizm i najwyższą jakość wykonywanych dla organów państwowych i przedsiębiorców zadań szczególnie ważnych dla polityki państwa, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, technicznego, publicznego oraz dla ochrony środowiska naturalnego, przed szkodliwym wpływem przemysłu górniczego, w tym głównie węglowego, na to środowisko i na jakość życia obywateli.
Posiadanie statusu państwowego instytutu badawczego przez Główny Instytut Górnictwa nie spowoduje dodatkowego obciążenia budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJerzy Witold Pietrewicz Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry