Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZA34
Tytuł

Założenia projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Utrudniony rozwój polubownych metod rozwiązywania sporów (ADR) w Polsce z uwagi na istniejące bariery, w tym wynikające z regulacji prawnych. Niewielki stopień wykorzystania ADR stanowi jedną z przyczyn obciążenia sądów powszechnych, co w konsekwencji wpływa na długość postępowań sądowych. Brak jest wystarczających zachęt do korzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów co powoduje, że przedsiębiorcy ponoszą znaczne koszty wynikające z przeprowadzenia postępowania sądowego. Istniejące ograniczenia ekonomiczne i proceduralne związane z zawodem mediatora nie sprzyjają popularyzacji mediacji. Natomiast w zakresie arbitrażu barierę stanowi zbyt długi czas związany z weryfikacją wyroków sądów arbitrażowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Założenia projektu ustawy obejmują wprowadzenie zmian w pięciu obszarach: postępowania cywilnego, kosztów sądowych, prawa podatkowego, regulacji zawodu mediatora oraz w arbitrażu.
Zakres przedmiotowy projektowanej ustawy, zgodnie z rekomendacjami będzie obejmował m. in. wprowadzenie wymogu informowania o podjętych próbach polubownego rozwiązania sporu przed wszczęciem procesu sądowego, działania obowiązkowe sądu w zakresie proponowania polubownego rozwiązania sporu na każdym etapie postępowania spotkania w tym poprzez spotkania informacyjne. Ponadto ustawa dokona zmian w zakresie skutków podatkowych zawieranych ugód oraz ustanowienie kryteriów jakie powinien spełniać mediator. Ustawa obejmie także regulacje usprawniające postępowanie arbitrażowe polegające m.in. na skróceniu postępowań.
Proponowane działania legislacyjne wynikają z rekomendacji Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej, powołanego w 2013 r., w skład którego wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz eksperci rynkowi z zakresu polubownych metod rozwiązywania sporów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Haładyj Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 stycznia 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 08.01.2015
do góry