BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1559,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-materialach-wybuchowych-przeznaczonych-do-uzyt.html
2020-08-04, 21:45
Numer projektuUC139
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Istniejące w państwach UE przepisy regulujące kwestię zapewnienia zgodności udostępnianych na rynku wyrobów pirotechnicznych (dalej – WP) oraz materiałów wybuchowych do użytku cywilnego (dalej – MWC) z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa zgodnie ze standardami tzw. Nowego Podejścia (NFL) są niejednorodne oraz nie chronią w wystarczającym stopniu przed ryzykiem nierzetelnej oceny spełnienia tych wymagań. Ponadto   niepełna harmonizacja przepisów utrudnia także dostęp WP oraz MWC do wspólnego rynku.
Eliminacja ryzyka nierzetelnej oceny spełniania przez WP oraz MWC zasadniczych wymagań bezpieczeństwa wpłynie na wzmocnienie w Polsce bezpieczeństwa używania WP oraz MWC przez konsumentów i użytkowników profesjonalnych. Ułatwiony będzie również dostęp WP i MWC oferowanych przez polskich producentów oraz dostawców do rynków innych państw UE, co zwiększy szanse eksportowe w odniesieniu do tych wyrobów.
W tym celu w miejsce dyrektyw 2007/23/WE (WP) oraz 93/15/WE (MWC) – które dotychczas regulowały zapewnienie zgodności udostępnianych na rynku WP oraz MWC – wprowadzono dyrektywy 2013/29/UE, 2014/28/UE oraz 2014/58/UE.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Planowane zmiany w polskim prawie związane z transpozycją dyrektyw 2013/29/UE, 2014/28/UE oraz 2014/58/UE. polegają zwłaszcza na uporządkowaniu i doprecyzowaniu przepisów określających:
- obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów WP oraz MWC, związanych z zapewnieniem zgodności tych wyrobów z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa,
- obowiązki, organizację pracy i zasady działania jednostek notyfikujących,
- przemieszczanie MWC,
- nadzór rynku WP oraz MWC,
- zasadnicze wymagania bezpieczeństwa oraz procedury oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami.
Implementacja dyrektyw 2013/29/UE, 2014/28/UE oraz 2014/58/UE. nie rodzi potrzeby opracowania nowych rozwiązań prawnych, a jedynie doprecyzowanie i uporządkowanie istniejących przepisów regulujących kwestie zgodności z zasadniczymi wymaganiami WP oraz MWC udostępnianych na rynku , w sposób określony w dyrektywach 2013/29/UE, 2014/28/UE oraz 2014/58/UE.
Chociaż dyrektywy 2013/29/UE, 2014/28/UE oraz 2014/58/UE mają różny termin wdrożenia (odpowiednio 30.06.2015 r., 19.04.2016 r. oraz 30.04.2015 r.), to jednak z uwagi na fakt, iż dotyczą jednorodnej problematyki (WP są jednym z rodzajów MWC) uregulowanej w ustawie o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (tj. Dz.U.2012.1329), właściwa wydaje się transpozycja ww. trzech dyrektyw w ramach jednej nowelizacji wspomnianej ustawy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuArkadiusz Bąk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 11.05.2015
Rejestr zmian