BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1558,Plan-wdrazania-dla-dokumentu-Polityka-migracyjna-Polski-stan-obecny-i-postulowan.html
2020-10-26, 08:54
Numer projektuID201
Tytuł

Plan wdrażania dla dokumentu „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania"

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. dokumentem „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania” w dalszej fazie prac powinien on zostać uzupełniony o Plan wdrażania, zawierający propozycje rozwiązań mających na celu realizację przyjętych założeń, wraz ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wdrożenie oraz określeniem kosztów wprowadzanych instrumentów i źródeł finansowania planowanych wydatków.
Przyjęte w „Planie wdrażania” rozwiązania są ściśle związane z przeglądem i oceną aktualnej sytuacji migracyjnej Polski dokonanymi w dokumencie „Polityka migracyjna Polski” i wynikają m.in. z niekorzystnej sytuacji demograficznej, wysokiego poziomu emigracji zarobkowej Polaków oraz potrzeb rodzimego rynku pracy.  Obejmują one m.in. wprowadzenie elastycznych rozwiązań umożliwiających otwarcie się w większym stopniu na legalny napływ cudzoziemców (przy zachowaniu priorytetu w dostępie do rynku pracy dla populacji miejscowej), któremu powinny towarzyszyć działania na rzecz integracji cudzoziemców, przy jednoczesnym skutecznym zapobieganiu nielegalnej migracji.
W Planie wdrażania dokonano przeglądu i oceny stopnia realizacji prawie dwustu rekomendacji w celu ukierunkowania dalszych prac w obszarach wymagających dodatkowych działań. Ukierunkowanie tych prac oraz propozycje konkretnych, szczegółowych rozwiązań były przedmiotem prac specjalnej grupy roboczej międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji przygotowującej przedmiotowy dokument oraz, dwukrotnie, plenarnych posiedzeń Zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele kilkunastu resortów w randze sekretarzy lub podsekretarzy stanu, kierownicy urzędów centralnych i komendanci służb bądź ich zastępcy.
Niezależnie od podjętych już działań w tym zakresie Plan wdrażania zgodnie z zapisami „Polityki migracyjnej Polski” będzie narzędziem jej całościowej ewaluacji, która przewidywana jest na drugą połowę 2016 r.. Będzie on również podlegał corocznej ocenie (monitoringowi) pod kątem realizacji jego poszczególnych rekomendacji. Pierwsza taka ocena zostanie przeprowadzona rok po przyjęciu Planu wdrażania przez Zespół w dniu 15 kwietnia 2014 r. W tym terminie zostanie przeprowadzona aktualizacja stanu faktycznego i prawnego pod kątem stopnia wdrożenia poszczególnych postulatów „Polityki migracyjnej Polski”.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Plan wdrażania dla dokumentu „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania” ma na celu przedstawienie szczegółowych rozwiązań w zakresie procesu zarządzania migracjami, m.in. pozwalających na sprawne podejmowanie decyzji w zakresie legislacji, praktyki administracyjnej, monitoringu, planowania finansowego oraz koordynacji działań właściwych kompetencyjnie organów, urzędów, instytucji i resortów – a dzięki temu zapewnienie spójności zadań realizowanych wobec cudzoziemców.
Plan wdrażania przewiduje także konkretne instrumenty, w tym rozwiązania organizacyjne, prawne i finansowe pozwalające na uproszczenie procedur i wzmocnienie struktur odpowiedzialnych za tę problematykę, przebudowę systemu integracji cudzoziemców oraz monitorowanie zjawisk związanych z szeroko rozumianą problematyką migracji.
Biorąc pod uwagę międzyresortowy charakter przedmiotowego dokumentu w trakcie prowadzonych prac poszczególne ministerstwa, urzędy i instytucje zgłaszały propozycje konkretnych zapisów i rozwiązań odnoszących się do zakresu ich właściwości w obszarze migracji. Proponowane rozwiązania były na poszczególnych etapach uzgadniania dokumentu przedmiotem prac grupy roboczej (zorganizowano 10 spotkań) oraz plenarnych posiedzeń Zespołu, który dwukrotnie opiniował przedmiotowy dokument - przed skierowaniem do uzgodnień zewnętrznych oraz w celu uwzględnienia ich wyników. W toku uzgodnień międzyresortowych uwzględniony został m.in. postulat Ministerstwa Finansów oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dotyczący skutków finansowych wynikających z realizacji planowanych działań poprzez umieszczenie w dokumencie odpowiedniej klauzuli w następującym brzmieniu:
Fakt wpisania określonych działań do „Planu wdrażania” nie stanowi samoistnej podstawy do występowania o dodatkowe środki finansowe na ich realizację. Działania wskazane w planie wdrożenia mogą być realizowane że środków zabezpieczonych w budżetach poszczególnych instytucji, chyba że Rada Ministrów zadecyduje inaczej w odniesieniu do konkretnych działań, np. w oparciu o ocenę skutków regulacji dla proponowanych aktów prawnych.
Jednostki samorządu terytorialnego nie będą obciążane nowymi, dotychczas nierealizowanymi zadaniami bez zapewnienia możliwości pokrycia kosztów ich wykonania że strony budżetu państwa”.
Warto podkreślić, że w ramach konsultacji dokument przekazano do Wojewodów oraz do około 70 organizacji pozarządowych, organizacji imigranckich, organizacji polonijnych, ośrodków badawczych, organizacji międzynarodowych (Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców), stowarzyszeń i organizacji świata nauki, badań i szkolnictwa wyższego, partnerów społecznych, a ponadto: Rady ds. Uchodźców, Rządowej Rady Ludnościowej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.
Wynikiem powyższych uzgodnień i konsultacji jest dokument uwzględniający m.in. szczegółowe działania i procedury mające na celu wprowadzenie ułatwień dla cudzoziemców pracujących i studiujących w Polsce, opracowanie i wdrożenie programu integracji cudzoziemców, w tym wprowadzenie programów dla osób ubiegających się o status uchodźcy; usprawnienie programów integracji osób objętych ochroną międzynarodową oraz objęcie tego typu programami innych cudzoziemców; większy akcent na edukację dzieci migrantów oraz zapewnienie cudzoziemcom bezpłatnego dostępu do doradztwa prawnego. W „Planie wdrażania” zwrócono uwagę także na przeciwdziałanie nielegalnej migracji, w tym np. nadanie priorytetu dobrowolnym powrotom nad przymusowymi wydaleniami oraz konieczność wprowadzenia przepisów pozwalających, w uzasadnionych przypadkach, na zalegalizowanie pobytu lub opuszczenie RP bez negatywnych konsekwencji  osobom przebywającym nielegalnie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Stachańczyk Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 2 grudnia 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.12.2014
Rejestr zmian