Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID200
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W dniu 20 maja 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało ogłoszone rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1). Europejski Fundusz Morski i Rybacki jest następcą Europejskiego Funduszu Rybackiego wdrażanego w latach 2007-2013.
W terminie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia nr 508/2014 państwo członkowskie ma obowiązek przesłania do Komisji Europejskiej projekt programu operacyjnego. Z uwagi na powyższe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Po przyjęciu ww. uchwały przez Radę Ministrów, Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” zostanie przesłany do Komisji Europejskiej celem akceptacji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” zakłada wsparcie finansowe w ramach 7 priorytetów:
1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy,
2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy,
3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa,
4. Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej,
5. Wspieranie obrotu i przetwarzania,
6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej,
7. Pomoc Techniczna.
Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej alokacja środków finansowych z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego dla Polski to kwota 531 219 456 euro.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKazimierz Plocke Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 października 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 21.10.2014
do góry