Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID198
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zmiany proponowane w odniesieniu do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej „PO KL”, mają na celu zagwarantowanie pełnego i efektywnego wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej „EFS”, dostępnych w PO KL, z uwzględnieniem obecnie istniejącej sytuacji społeczno-gospodarczej. Instytucja Zarządzająca PO KL przeprowadziła analizę wykorzystania środków w ramach całego PO KL w celu zidentyfikowania obszarów wymagających szczególnego wsparcia oraz określenia potencjalnych źródeł realokacji. Mając na uwadze zmieniony system zarządzania alokacją, jednym z elementów analizy były oszczędności wygenerowane w ramach PO KL w okresie 1 stycznia 2014 r. – 30 kwietnia 2014 r. Oszczędności te pochodzą z projektów rozliczonych w ww. okresie oraz z aneksów zmniejszających wartość dofinansowania w związku z możliwością realizacji zadań w ramach projektów mniejszym kosztem. W PO KL wygenerowano z tego tytułu oszczędności na kwotę 50 492 095 EUR. Dodatkowo w obrębie Pomocy Technicznej instytucje zgłosiły oszczędności w zakresie realizowanych działań w wysokości 3 139 079 EUR. Łącznie kwota oszczędności wynosi 53 631 174 EUR. Środki te przeznaczono na dodatkowe wsparcie działań z zakresu aktywizacji zawodowej. Pozostałe realokacje wynikają z dostosowania kwot alokacji do planowanej kontraktacji przez poszczególne Instytucje Pośredniczące w związku z kończącym się procesem podpisywania umów i koniecznością wykorzystania całości dostępnych środków w ramach PO KL.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wśród obszarów wymagających obecnie szczególnej interwencji ze środków EFS należy wymienić: przeciwdziałanie negatywnym trendom dotykającym osoby młode, wsparcie obszaru szkolnictwa wyższego oraz integracji społecznej.
W kontekście wsparcia osób młodych należy zaznaczyć, iż już w chwili obecnej Instytucja Zarządzająca PO KL podejmuje szereg działań, które mają na celu przeciwdziałanie negatywnym trendom dotykającym osoby młode. Wsparcie realizowane na rzecz osób młodych w ramach Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich jest zgodne z polskim modelem realizacji Gwarancji dla młodzieży. Oznacza to m.in., że pomoc dla osoby młodej musi być udzielona w ciągu 4 miesięcy od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy lub od dnia przystąpienia do projektu. Wspomniany wymóg zgodności z Gwarancjami dla młodzieży został zastosowany nie tylko w odniesieniu do projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, ale także w ramach konkursów, realizowanych przez inne podmioty, które prowadzą zadania w zakresie aktywizacji zawodowej osób młodych ze środków EFS. Jednocześnie mając na uwadze zapewnienie jak najwyższego odsetka młodych uczestników projektów, Instytucja Zarządzająca PO KL rekomenduje wskazanie w ramach kryteriów wyboru projektów, iż udział osób starszych oraz osób młodych, w tym w szczególności osób z kategorii NEET, wynosi minimum 50% uczestników projektu. Biorąc pod uwagę powyżej opisane rozwiązania należy stwierdzić, iż dodatkowe środki w sposób wymierny przyczynią się do poprawy sytuacji osób młodych na rynku pracy.
W zakresie Priorytetu IV PO KL Szkolnictwo wyższe i nauka część niewykorzystanych środków finansowych zostanie przeznaczona na zintensyfikowanie działań wspierających dopasowanie kompetencji absolwentów do oczekiwań rynku pracy, w tym w szczególności pracodawców, co może być dokonane jeszcze w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.
W kontekście realizacji wsparcia w obszarze integracji społecznej realokowane środki zostaną przeznaczone na działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie świętokrzyskim, w którym dotychczas dostępna alokacja dla Priorytetu VII PO KL Promocja integracji społecznej została wyczerpana, a które cechuje się jednymi z największych poziomów ubóstwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Orłowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 września 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 02.10.2014
do góry