Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD361
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), zgodnie z którym Rada Ministrów jest zobowiązana do ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia na rok następny w drodze rozporządzenia – jeżeli w terminie do dnia 15 lipca br. nie dojdzie do uzgodnienia jego wysokości na forum Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Ustalona przez Radę Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia nie może być niższa od kwoty zaproponowanej Trójstronnej Komisji do negocjacji.
Z uwagi na fakt, że w ww. terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia na forum Trójstronnej Komisji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 2015 r., zgodnie z przepisem art. 2 ust. 5 ustawy, Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić wysokość tego wynagrodzenia w drodze rozporządzenia – w terminie do dnia 15 września br.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowana w projektowanym rozporządzaniu wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. wynosi 1750 zł, co oznacza wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 4,2%.
Kwota ta jest analogiczna do zaproponowanej  przez Radę Ministrów do negocjacji Komisji Trójstronnej.
Z uwagi na istniejące uwarunkowania gospodarcze oraz sytuację osób najniżej wynagradzanych, kwota minimalnego wynagrodzenia określona w projektowanym rozporządzeniu jest wyższa niż obligatoryjne minimum wynikające z przepisów art. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRadosław Mleczko Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 września 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 23.09.2014
do góry