BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1552,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-udz.html
2020-10-29, 03:53
Numer projektuRD359
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność wydania nowego rozporządzenia związana jest z nowelizacją przepisów ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, dotyczących wyodrębnienia organizacyjnego Centralnego Biura Śledczego ze struktur Komendy Głównej Policji. Wraz ze zmianą ustawy o Policji dokonano także zmiany ustawy o świadku koronnym, polegające na wskazaniu w art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 1–4, art. 18b ust. 1 i 3, art. 19 ust. 1 i 2 oraz w art. 20, w miejsce Komendanta Głównego Policji – Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Na mocy niniejszej regulacji Komendant CBŚP stanie się organem wykonawczym w zakresie realizowania czynności ochronnych wobec świadków koronnych oraz osób im najbliższych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W stosunku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom (Dz. U. Nr 201, poz. 1480) wprowadzono następujące zamiany związane z przejęciem przez Komendanta CBŚP zadań dotychczas wykonywanych przez Komendanta Głównego Policji w zakresie: zobowiązania osoby ochranianej do wykonywania obowiązków oraz przestrzegania zasad i zaleceń (§3), możliwości wskazywania lekarzy i placówek medycznych, od których osoba ochraniana powinna uzyskiwać świadczenia opieki zdrowotnej świadczeń opieki (§7), zmiany danych osobowych oraz posługiwania się dokumentami tożsamości (§12, §22), odbierania przesyłek (§13, §14), przyznawania przed zakończeniem ochrony pomocy finansowej na zagospodarowanie (§15), cofnięcia lub zakończenia ochrony lub pomocy (§20), współdziałania z innymi komendantami Policji, organami oraz instytucjami (§20 ust. 3).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuGrzegorz Karpiński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 października 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 17.10.2014
Rejestr zmian