Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD357
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 6 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.). W projekcie zakłada się stworzenie spójnego systemu szkolenia obronnego w państwie zapewniającego właściwe wsparcie organów administracji publicznej i określonych przedsiębiorców w przygotowaniu ich do realizacji nałożonych na nie zadań obronnych, a także dokonanie zmian sankcjonujących rozwiązania wypracowane w praktyce stosowania obowiązującego rozporządzenia w sprawie szkolenia obronnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Poszerzenie katalogu organizatorów i koordynatorów szkolenia obronnego oraz doprecyzowanie ich obowiązków, które umożliwi formalne włączenie do systemu szkolenia obronnego podmiotów faktycznie realizujących i koordynujących szkolenie oraz tych, które powinny realizować w określonym wymiarze oraz koordynować szkolenie obronne.
2. Dokonanie zmian w zakresie rodzajów i częstotliwości ćwiczeń obronnych, co zapewni optymalny dobór formy szkolenia dla danego organizatora szkolenia oraz wprowadzenie pod użytku „Instrukcji organizacji i prowadzenia ćwiczeń”, jako materiału ułatwiającego organizatorom szkolenia obronnego dobór formy szkolenia adekwatny do ich potrzeb.
3. Aktualizacja katalogu uczestników szkolenia obronnego, z podkreśleniem obligatoryjności udziału w szkoleniu, mająca zapewnić zwiększenie frekwencji na szkoleniach obronnych.
4. Określenie formy oraz hierarchii dokumentów sporządzanych na potrzeby szkolenia obronnego, co zapewni prawidłowość sporządzania wymaganej dokumentacji.
5. Doprecyzowanie zasad dotyczących sporządzania i wydawania wytycznych do szkolenia obronnego dla ministrów i wojewodów, które pozwoli na korygowanie ustalanych w wymiarze sześcioletnim głównych kierunków szkolenia obronnego w państwie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRobert Kupiecki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 października 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.10.2015
do góry