Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD174
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Bezpośrednim powodem podjęcia prac legislacyjnych było zagrożenie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń z dzików wolno żyjących na świnie utrzymywane w gospodarstwach na obszarze województwa podlaskiego, gdzie do chwili obecnej zanotowano 9 przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików. W tej sytuacji niezbędne jest podjęcie wszelkich możliwych środków, aby zapobiec przeniesieniu się tej choroby na teren gospodarstw utrzymujących zwierzęta z gatunków wrażliwych (przede wszystkim trzodę chlewną), co mogłoby spowodować duże straty ekonomiczne. Afrykański pomór świń to bowiem groźna, wysoce zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych wszystkich ras oraz dzików (ludzie nie są na nią wrażliwi), której wystąpienie skutkuje przede wszystkim narażeniem danego państwa na duże straty finansowe związane w pierwszej kolejności z całkowitym zablokowaniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny do państw wolnych od tej choroby, jak również z padnięciami zwierząt oraz innymi kosztami zwalczania choroby.
Głównym celem projektowanej ustawy będzie ograniczenie liczby gospodarstw spełniających niskie standardy zakresie bioasekuracji, utrzymujących zwierzęta w celu pozyskania od nich produktów żywnościowych, zwanych dalej „zwierzętami gospodarskimi”, na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt (także innych chorób zakaźnych zwierząt niż afrykański pomór świń). Zmniejszenie liczby takich gospodarstw, zazwyczaj niewielkich, pozwoli na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych zwierząt oraz będzie stanowiło wsparcie przy zwalczaniu takich chorób.
Ponadto, w projekcie proponowane są rozwiązania mające na celu uzyskanie przez organy Inspekcji Weterynaryjnej szybszych i dokładnych informacji o miejscach utrzymywania zwierząt gospodarskich z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami w związku ze zwalczaniem tej choroby. Informacje takie ułatwią organom Inspekcji Weterynaryjnej zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. W szczególności ułatwią zwalczanie chorób zakaźnych występujących u świń, ponieważ urzędowe bazy danych nie obejmują gospodarstw, w których jest utrzymywana 1 świnia na użytek własny.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się wprowadzenie nowej instytucji prawnej w postaci programów bioasekuracji, wprowadzanych w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw rolnictwa. W programach tych zostałyby określone standardy bioasekuracji gospodarstw. Szczególne byłoby znaczenie programów na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. Programy przewidywałyby, że w gospodarstwach niespełniających wymagań bioasekuracji zawierających nakazy i zakazy powiatowy lekarz weterynarii nakazuje ubój lub zabicie zwierząt z gatunków wrażliwych na daną chorobę oraz zakazuje wprowadzania takich zwierząt. Posiadaczowi zwierząt objętych wymienionymi nakazami i zakazami przysługiwałoby odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta oraz rekompensata za okres, w którym nie mógł utrzymywać zwierząt w gospodarstwie.
W celu uzyskania przez organy Inspekcji Weterynaryjnej szybszych i dokładnych informacji o miejscach utrzymywania zwierząt gospodarskich z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami w związku ze zwalczaniem tej choroby, upoważnienia do wydawania aktów prawa miejscowego zawarte w art. 45ust. 1 i art. 46 ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt zostałyby rozszerzone o możliwość nakładania na posiadaczy zwierząt obowiązku przekazywania powiatowym lekarzom weterynarii informacji w tym zakresie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 stycznia 2015 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 08.01.2015
do góry