Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC138
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba nowelizacji ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2013 r., poz.1389) spowodowana jest koniecznością wprowadzenia zmian w prawie polskim tak, aby zostały uwzględnione nowe regulacje wprowadzone prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczące wspólnej polityki rybołówstwa i organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury. Obowiązująca ustawa o organizacji rynku rybnego odsyła w zakresie organizacji rynku rybnego do przepisów rozporządzenia nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury. Rozporządzenie to zostało uchylone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozrządzenie Rady (WE) nr 104/2000.
W grudniu 2013 r. zostało przyjęte również rozporządzenie Wykonawcze Komisji nr 1418/2013 z dnia 17 grudnia 2013  dotyczące planów produkcji obrotu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury oraz rozporządzenie Wykonawcze Komisji nr 1419/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczące uznawania organizacji producentów i organizacji międzybranżowych,  a także publikacji cen progowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury.
Główne zmiany dotyczą organizacji producentów i nowych procedur dotyczących planów produkcji i obrotu oraz interwencji na rynku, która została znacznie zredukowana  w obecnym rozporządzeniu nr 1379/2013 do mechanizmu składowania.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Uwzględnienie nowych regulacji wprowadzonych prawodawstwem Unii Europejskiej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKazimierz Plocke Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 maja 2015 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.05.2015
do góry