Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC137
Tytuł

Projekt ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przyczyną wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie jest uchwalona na poziomie unijnym reforma Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2015-2020.
Potrzeba wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie wynika z konieczności wdrożenia reformy systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników na poziomie krajowym.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą projektu jest wykonanie na poziomie krajowym przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347, 20.12.2013, str. 608), określającego kształt zreformowanego systemu wsparcia bezpośredniego, a w szczególności - nadanie kompetencji odpowiednim organom oraz wybór opcji wdrożeniowych w obszarach pozostających w gestii państwa członkowskiego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZofia Szalczyk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 grudnia 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.12.2014
do góry