Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZD110
Tytuł

Założenia projektu ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W Polsce na tle innych krajów UE wyzwaniem pozostaje podniesienie poziomu kompetencji osób dorosłych oraz ich zaangażowania w podnoszenie i uzupełnianie kompetencji po zakończeniu edukacji formalnej. Również zaangażowanie polskich pracodawców w finansowaniu szkoleń swoich pracowników jest mniejsze niż w innych krajach UE (wyniki badań Continuing Vocational Training Survey (CVTS) przeprowadzanego przez Eurostat). Krajowe dokumenty strategiczne wskazują, że „[…] brak nowoczesnego krajowego systemu kwalifikacji jako systemu opartego na efektach uczenia się w różnych miejscach, formach i na różnych etapach życia oraz powiązanego z Europejską Ramą Kwalifikacji utrudnia porównywanie ze sobą świadectw i dyplomów. Nie daje też możliwości porównywania i włączania w krajowy system kwalifikacji kompetencji uzyskanych w ramach edukacji pozaformalnej i w drodze nieformalnego uczenia się. Sytuacja ta nie tylko ogranicza mobilność pracowników i osób uczących się między państwami UE i między sektorami gospodarki oraz wydłuża proces rekrutacji odpowiednich pracowników i zwiększa koszty ponoszone przez pracodawców, ale stanowi też poważną przeszkodę w uczeniu się przez całe życie – uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych[…]” (Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego).

Wdrożenie nowych instrumentów przyczyni się do:
- ułatwienia tworzenia i modernizacji kwalifikacji zgodnie z potrzebami rynku pracy;
- ułatwienia dostępu do informacji o kwalifikacjach;
- zwiększenia efektywności wydawania publicznych i prywatnych środków na kształcenie i szkolenie;
- usprawnienia zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach;
- ułatwienia mobilności pracowników na rynku pracy.

Pozwoli to na wzrost efektywności inwestowania oraz wykorzystania kapitału ludzkiego w Polsce, a także zwiększenie liczby uczących się osób dorosłych. W rezultacie nastąpi podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce.
Planowana regulacja realizuje także szereg zaleceń Parlamentu Europejskiego i/lub Rady z ostatnich lat w tym Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Wdrożenie Polskiej Ramy Kwalifikacji PRK jest istotne dla spełnienia warunków ex ante dla perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zintegrowanie i rozwój systemu kwalifikacji w Polsce poprzez wdrożenie dwóch nowych instrumentów:
1) 8-poziomowej Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) (charakteryzującej wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne)
2) Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. (ZRK)
Polska Rama Kwalifikacji będzie układem odniesienia dla kwalifikacji nadawanych w Polsce. Poziomy PRK będą określone dla kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK. Wpisanie kwalifikacji do zintegrowanego rejestru będzie się wiązać z nadaniem jej poziomu. Wiarygodność i jakość kwalifikacji, będzie zapewniona przez odpowiednie procedury. Informacje o kwalifikacjach będą powszechnie i łatwo dostępne. Wprowadzone zostaną: standard opisu kwalifikacji oraz wymagania dotyczące jakości, mające zastosowanie do kwalifikacji spoza systemów oświaty oraz szkolnictwa wyższego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuEwa Dudek Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 marca 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 31.03.2015
do góry